.2

กิจกรรม

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ประชุมคลินิกงานคลัง

วันที่ 21พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลัมพร จันทร์เรือง เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี และนายอภิสิทธิ พูลผล เจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าร่วมประชุมคลินิกงานคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่2/2565 เพื่อชี้แจง เส้นทางสู่ความสำเร็จในมิติด้านการเบิกจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2565 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การติดตามเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายงบลงทุน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 การบริหารสินทรัพย์รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท