กิจกรรมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ทำแปลงสาธิตการไถระเบิดดินดาน

วันที่ 26 มกราคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ได้จัดทำแปลงสาธิตการไถระเบิดดินดานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 10 ไร่ ณ ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยในวันนี้ได้ทำการพรวนย่อยหน้าดินเพื่อปิดหน้าดิน ป้องกันการระเหยของน้ำใต้ดิน

ประชุม คลินิกงานคลัง

วันที่ 26 มกราคม 2566 ฝ่ายบริหารทั่วไปมอบให้นางสาวชลัมพร จันทร์เรืองเข้าร่วมประชุมคลินิกงานคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting

ตรวจสอบการทำงานและแก้ไขปัญหาการทำงานชุดควบคุมระบบน้ำ

วันที่ 25 มกราคม 2566 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการตรวจสอบการทำงานและแก้ไขปัญหาการทำงานชุดควบคุมระบบน้ำอัจฉริยะร่วมกับระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ในแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง ณ ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ทำแปลงสาธิตการไถระเบิดดินดาน

วันที่ 25 มกราคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ได้จัดทำแปลงสาธิตการไถระเบิดดินดานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 10 ไร่ ณ ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยในวันนี้ได้ทำการไถระเบิดดินดานสองรอยเพื่อทำลายชั้นดินดานไต้ดิน

ทำแปลงสาธิตการไถระเบิดดินดาน

วันที่ 24 มกราคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ได้จัดทำแปลงสาธิตการไถระเบิดดินดานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 10 ไร่ ณ ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โดยในวันนี้ได้ทำการพรวนย่อยหน้าดินเพื่อปิดหน้าดิน ป้องกันการระเหยของน้ำใต้ดิน

ติดตั้งชุดควบคุมระบบน้ำอัจฉริยะ

วันที่ 24 มกราคม 2566 ฝ่ายวิชาการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการติดตั้งชุดควบคุมระบบน้ำอัจฉริยะร่วมกับระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์และแนะนำการใช้งานและติดตามการทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือ ในแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

บรรยายถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

วันที่ 24 มกราคม 2566 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมบรรยายถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสำหรับเกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำระดับไร่นา ปี 2566 ณ ศพก.เครือข่ายส่งเสริมการปลูกผัก ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายภควัต แย้มจำนัน เกษตรอำเภอสามโก้เป็นประธานในการอบรม ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 50 ราย

ดำเนินการโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่ว

วันที่ 24 มกราคม 2566 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นายขันติทัต วิมลเศรษฐ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ดำเนินการโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้เครื่องจักรที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชตระกูลถั่ว (ถั่วเขียว) ณ ศาลากองทุนหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 40 ราย

ร่วมพิธีลาสิกขา โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป

วันที่ 24 มกราคม 2566 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท โดยนายไพศาล สอนรอด นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ร่วมพิธีลาสิกขา โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มีนายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ เป็นประธาน ณ วัดบรมธาตุวรวิหาร ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ทำแปลงสาธิตการไถระเบิดดินดาน

วันที่ 23 มกราคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ได้จัดทำแปลงสาธิตการไถระเบิดดินดานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 10 ไร่ ณ ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยในวันนี้ทำการไถระเบิดดินดานสองรอย

ตรวจวัดค่าความชื้นดิน

วันที่ 23 มกราคม 2566 ฝ่ายวิชาการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการตรวจวัดค่าความชื้นดินและติดตั้งชุดควบคุมระบบน้ำอัจฉริยะร่วมกับระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ในแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ลงพื้นที่ติดตามและเก็บข้อมูล

วันที่ 23 มกราคม 2566 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดชัยนาท ได้ลงพื้นที่ติดตามและเก็บข้อมูล โครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

จัดทำแปลงสาธิตการไถระเบิดดินดาน

วันที่ 20 มกราคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ได้จัดทำแปลงสาธิตการไถระเบิดดินดานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 10 ไร่ ณ ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โดยในวันนี้ได้ทำการพรวนย่อยหน้าดินเพื่อปิดหน้าดิน ป้องกันการระเหยของน้ำใต้ดิน

ออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 20 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 20 มกราคม 2566 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดหนองอ้ายสาม หมู่ที่ 4 ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยมีนางดวงสมร พฤฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี เกษตรกรเป้าหมาย 180 ราย มีเกษตรกรสนใจเข้าเยี่ยมชม 70 ราย และลงทะเบียนรับเอกสารและซักถามปัญหา 20 ราย

ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน

วันที่ 19 มกราคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนภายใต้โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณ 2566 ณ วัดหนองจิก หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยมีนายนที มนตริวัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

ไถระเบิดดินดาน

วันที่ 19 มกราคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ได้ทำการไถระเบิดดินดานสองลอยแบบสกัดขวง ในแปลงสาธิตโครงการ พัฒนาศักยภาพการผลิตการเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพ

วันที่ 19 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ขนย้ายเครื่องจักรพร้อมชุดอุปกรณ์ไถระเบิดดินดาน

วันที่ 18 มกราคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ได้ทำการขนย้ายเครื่องจักรพร้อมชุดอุปกรณ์ไถระเบิดดินดานเพื่อจัดทำแปลงสาธิตโครงการ พัฒนาศักยภาพการผลิตการเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพ

วันที่ 18 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 18 มกราคม 2566 นายปราโมทย์ มรีโชติ ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ วัดเขาดิน ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดยมีนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรตามหลักสูตรการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

วันที่ 18 มกราคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรตามหลักสูตรการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 50 ราย ณ ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

วันที่ 18 มกราคม 2566 นางสาววิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นายขันติทัต วิมลเศรษฐ นายช่างเครื่องยนต์ พร้อมด้วยนายชัชชัย คงกะพันธ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรีโดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานในพิธี มีเกษตรกรเป้าหมาย 100 ราย เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ และขอรับเอกสารจำนวน 55 ราย เกษตรกรที่ลงทะเบียน 15 ราย

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

วันที่ 17 มกราคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช) ณ โรงเรียนวัดเนินถ่าน ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

ประชุมชี้แจง แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ

วันที่ 17 มกราคม 2566 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมชี้แจง แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท โดยมีนายขจร เราประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน

อบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งานแอปพลิเคชั่น

วันที่ 16 มกราคม 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งานแอปพลิเคชั่น DOAE Pest Forecast ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตาม

วันที่ 16 มกราคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรระดับจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท โดยมีนางสาววิไลวรรณ เกตุแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

วันที่ 14 มกราคม 2566 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นายชัชชัย คงกะพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ณ สวนนกจังหวัดชัยนาท โดยมีนายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และ นายอนุสรณ์ นาคาศัยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ร่วมเป็นประธานในพิธีผลิตมันสำปะหลัง งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่(Field Day)จังหวัดชัยนาทปี2566 โดยมีนายสุชาติ อ่อนดำเกษตรจังหวัดชัยนาทเป็นประธาน มีเกษตรเข้าร่วม120ราย

ถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

วันที่ 13 มกราคม 2566 ฝ่ายวิชาการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่(Field Day)จังหวัดชัยนาทปี2566 โดยมีนายสุชาติ อ่อนดำเกษตรจังหวัดชัยนาทเป็นประธาน มีเกษตรเข้าร่วม120ราย

ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกษตรกร

วันที่ 12 มกราคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกษตรกร การจัดทำแปลงสาธิตโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่าและการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ณ.ศาลากลางหมู่บ้าน ม.10 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท เกษตรกรจำนวน 6 ราย

ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกษตรกร

วันที่ 12 มกราคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกษตรกร การจัดทำแปลงสาธิตโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่าและการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ณ.ศาลากลางหมู่บ้าน ม.10 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท เกษตรกรจำนวน 6 ราย

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

วันที่ 11 มกราคม 2566 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภารเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดบ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

ร่วมจัดนิทรรศการเรื่องลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม

วันที่ 11 มกราคม 2566 ฝ่ายวิชาการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมจัดนิทรรศการเรื่องลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อทดแทนการเผา งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่(Field Day)จังหวัดชัยนาทปี2566 โดยมีนายศรจักร์ ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธาน มีเกษตรเข้าร่วม120ราย

เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป

วันที่ 10 มกราคม 2566 นายปราโมทย์ มณีโชติ ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโนยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชน ร่วมพิธีในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

จัดงานถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลการเกษตร

วันที่ 10 มกราคม 2566 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร ได้จัดงานถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลการเกษตรโครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ในวันที่ 2 ของการถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อแนวทางการดำเนินการและปัจจัยความสำเร็จการบริหารเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน และงานบริหารและบำรุงรักษา-บันทึกการใช้งานและปัญหาการใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตร

ถ่ายทอดความรู้เรื่องระบบการให้น้ำพืชในแปลงปลูกพืชสมุนไพร

วันที่ 10 มกราคม 2566 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ เรื่องระบบการให้น้ำพืชในแปลงปลูกพืชสมุนไพรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชให้มีคุณภาพได้มาตรฐานปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลากลางบ้านหมู่ที่8 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดยในวันนี้ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการออกแบบระบบ การเลือกใช้อุปกรณ์ และการเลือกใช้ปั๊มน้ำ มีเกษตรกรเข้ารับการถ่ายทอด 20 ราย

จัดงานถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลการเกษตร

วันที่ 9 มกราคม 2566 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร ได้จัดงานถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลการเกษตรโครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยมี ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อการบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน การบริหารความเสี่ยงและความพึงพอใจในการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร

ดำเนินการตรวจวัดค่าความชื้นดิน

วันที่ 6 มกราคม 2566 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการตรวจวัดค่าความชื้นดิน และสาธิตการติดตั้งอุปกรณ์ชุดควบคุมระบบน้ำอัจฉริยะ ในแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง ณ แปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 6 มกราคม 2566 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นายชัชชัย คงกะพันธ์และนายอภิลาศ เอี่ยมปลัด ฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน ตามโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี2566 ณ ที่ทำการแปลงใหญ่มะม่วง ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทอง โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย 25 รายและมีเครื่องยนต์ดีเซลมาตรวจเช็คจำนวน 2 เครื่อง เครื่องยนต์เบนซิน 3 เครื่อง

ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

วันที่ 5 มกราคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการประชุมในครั้งนี้

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ

วันที่ 5 มกราคม 2566 นายปราโมทย์ มณีโชติ วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ ผ่านระบบการประชุมแบบออนไลน์ โดยมีนางปานลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุม เพื่อรายงานความก้าวหน้าและปัญหาการดำเนินงานโครงการ

ตรวจวัดค่าความชื้นดิน และดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบน้ำอัจฉริยะ

วันที่ 5 มกราคม 2566 ฝ่ายวิชาการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการตรวจวัดค่าความชื้นดิน และดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบน้ำอัจฉริยะ ในแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง ณแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 5 มกราคม 2566 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นายชัชชัย คงกะพันธ์และนายอภิลาศ เอี่ยมปลัด ฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน ตามโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี2566 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขุนเดชงามตระการ ม.2 ต.บ้านรี อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย 25 รายและมีเครื่องยนต์ดีเซลมาตรวจเช็คจำนวน 5 เครื่อง เครื่องยนต์เบนซิน 4 เครื่อง เครื่องตัดหญ้า 3 เครื่อง

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

วันที่ 5 มกราคม 2566 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท โดยมีนางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

วันที่ 4 มกราคม 2566 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 1/2566 ผ่านโปรแกรม zoom meeting โดยมี ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ เป็นประธาน

ประชุมสำนักงานประจำ เดือนธันวาคม 2565

วันที่ 4 มกราคม 2566 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมสำนักงานประจำ เดือนธันวาคม 2565 ครั้งที่ 11/2565และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีดำเนินการฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 เรื่องถ่ายทอดความรู้การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.2 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 50 ราย

ทำแนวกันไฟป่าภายในศูนย์ฯ

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาททำแนวกันไฟป่าภายในศูนย์ฯ ในช่วงวันหยุดปีใหม่ 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 เรื่องถ่ายทอดความรู้การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร ณ ที่ทำการแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 25 ราย และมีเครื่องยนต์มาเข้ารับ บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ล้างกรองอากาศ ตรวจต้องวาล์ว ตั้งสายพานพัดลม เปลี่ยนและล้างกรองน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 20 เครื่อง

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดชัยนาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ฝ่ายวิชการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกาตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 10/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท โดยมีนายสุวิทย์ สอนสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาทเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

ลงพื้นที่ติดตาม เก็บข้อมูล

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร ได้ลงพื้นที่ติดตาม เก็บข้อมูล โครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน ร่วมกับ ณ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายปราโมทย์ มณีโชติ ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกาตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท โดยมีนายจรัญ นายจรัญ จุลพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

ร่วมภารกิจและเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ได้รับมอบหมายจาก ผอ วิไลวรรณ สอนพูล ให้นายชัชชัย คงกะพันธ์ และนายรุ่งฤทธิ์ บุญอาจ ร่วมภารกิจและเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ.สถานีตำรวจภูธรหนองน้อย ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาทโดยมีนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประในพิธี

ฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 เรื่องถ่ายทอดความรู้การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร ณ ที่ทำการแปลงใหญ่อ้อยบ้านไผ่ล้อม ม.8 ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 25 ราย และมีเครื่องยนต์มาเข้ารับ บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ล้างกรองอากาศ ตรวจต้องวาล์ว ตั้งสายพานพัดลม เปลี่ยนและล้างกรองน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 12 เครื่อง

ฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 เรื่องถ่ายทอดความรู้การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้อสามัคคีโคบาล ม.6 ตำบลท่าม่วง อำเภอโคกสูงจังหวัด สระแก้ว มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 25 ราย และมีเครื่องยนต์เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ล้างกรองอากาศ ตรวจต้องวาล์ว ตั้งสายพานพัดลม เปลี่ยนและล้างกรองน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 11 เครื่อง

ฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 เรื่องถ่ายทอดความรู้การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้อสามัคคีโคบาล ม.6 ตำบลท่าม่วง อำเภอโคกสูงจังหวัด สระแก้ว มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 25 ราย และมีเครื่องยนต์เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ล้างกรองอากาศ ตรวจต้องวาล์ว ตั้งสายพานพัดลม เปลี่ยนและล้างกรองน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 11 เครื่อง

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดปีใหม่ 2565

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร ได้ลงพื้นที่ติดตาม เก็บข้อมูล โครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน ร่วมกับ ณ ที่ทำการนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรเด่นใหญ่พัฒนา จำกัด อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดปีใหม่ 2565

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดปีใหม่ 2565 และชี้แจงข้อมูลระบบการขอใช้รถยนต์ราชการและแบบรายงานการตรวจเช็ครถยนต์ราชการ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ถ่ายทอดความรู้ด้านระบบการเกษตรอัจฉริยะ

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร จังหวัดชัยนา ถ่ายทอดความรู้ด้านระบบการเกษตรอัจฉริยะและ สนับสนุนการติดตั้งชุดระบบน้ำอัจฉริยะ ในแปลงสาธิตระบบการให้น้ำพืชของโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินการฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 เรื่องถ่ายทอดความรู้การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร ณ ศพก. ตำบลปากการอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 25 ราย และมีเครื่องยนต์เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ล้างกรองอากาศ ตรวจต้องวาล์ว ตั้งสายพานพัดลม เปลี่ยนและล้างกรองน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 เครื่อง

ถ่ายทอดความรู้เรื่องหลักการเตรียมดินและระบบการให้น้ำพืช

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ฝ่ายวิชาการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่องหลักการเตรียมดินและระบบการให้น้ำพืช ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ณ ศาลากลางบ้านหนองกระทะ หมู่ที่ 8 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท มีเกษตรกรเข้ารับการถ่ายทอดความรู้จำนวน 30 ราย

ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่อำเภอท่าช้าง ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรีทั้งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมงานรวม 100 ราย และมีเกษตรกรเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการจำนวน 65 ราย มีเกษตรกรขอรับเอกสารจำนวน 45 รายและลงทะเบียนรับคำปรึกษาจำนวน 20 รายทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการที่ศูนย์ฯจัดแสดง

ฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 เรื่องถ่ายทอดความรู้การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร ณ วัดลำบัว ตำบลหันตเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 25 ราย และมีเครื่องยนต์เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ล้างกรองอากาศ ตรวจต้องวาล์ว ตั้งสายพานพัดลม เปลี่ยนและล้างกรองน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 เครื่อง

ฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท ดำเนินการฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 เรื่องถ่ายทอดความรู้การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหัวยาง หมู่ 3 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 25 ราย และมีเครื่องยนต์เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ล้างกรองอากาศ ตรวจต้องวาล์ว ตั้งสายพานพัดลม เปลี่ยนและล้างกรองน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 22 เครื่อง

ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมงกุฎราชกุมาร

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1 ณ วัดสามง่าม แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีเกษตรกรเข้ารับปรึกษาและรับเอกสารเรื่องการใช้บำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร จำนวน 25 ราย โดยมีนายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก เป็นประธานเปิด

ฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท ดำเนินการฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 เรื่องถ่ายทอดความรู้การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร ณ วัดศรีดาวเรือง หมู่ 4 ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 25 ราย และมีเครื่องยนต์เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ล้างกรองอากาศ ตรวจต้องวาล์ว ตั้งสายพานพัดลม จำนวน 16 เครื่อง

ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง โดยศูนย์ฯได้ออกหน่วยให้บริการประชาชนในเรื่องออกแบบและติดตั้งระบบการให้น้ำพืชเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำระบบการให้น้ำพืชไปใช้ได้เหมาะสมกับชนิดของพืชและสามารถใช้น้ำได้คุ้มค่า นอกจากนั้นได้นำนิทรรศการเรื่องระบบการให้น้ำพืช ชุดสาธิตการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมทั้งเอกสารถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ทั้งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมงานรวม 100 ราย และมีเกษตรกรเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการจำนวน 30 ราย มีเกษตรกรขอรับเอกสารและขอคำปรึกษาเรื่องการออกแบบระบบน้ำจำนวน 4 ราย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างเป็นประธานในพิธีเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการที่ศูนย์ฯจัดแสดง

ประชุมคลินิกกองคลังออนไลน์

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นายปราโมทย์ มณีโชติ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหาร นางสาวชลัมพร จันทร์เรือง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นายอภิสิทธิ์ พูลผล และนายปฐมฌาน ภู่มั่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าร่วมประชุมคลินิกกองคลังออนไลน์ ครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting

ฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 เรื่องถ่ายทอดความรู้การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ หมู่ 8 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 25 ราย

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อน BCG Model

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนายไพศาล สอนรอด นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อน BCG Model ในการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่1 ประจำปี 2565 ณ โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

บรรยายในหัวข้อโรงเรือนอัจฉริยะ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมบรรยายในหัวข้อโรงเรือนอัจฉริยะ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และการต่ออุปกรณ์ระบบการให้น้ำพืช ภายใต้โครงการเกษตรยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและพัฒนาสังคมด้วยเกษตรยุคใหม่ ณ สวนยางกลางนาคาเฟ่ อ.เมือง จ.ชัยนาท มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 120 ราย

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อน BCG Model

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนายไพศาล สอนรอด นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อน BCG Model ในการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่1 ประจำปี 2565 ณ โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีนางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

ฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมบรรยายในหัวข้อการทำการเกษตรอัจฉริยะ ภายใต้โครงการเกษตรยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและพัฒนาสังคมด้วยเกษตรยุคใหม่ ณ สวนยางกลางนาคาเฟ่ อ.เมือง จ.ชัยนาท มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 120 ราย

ฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 เรื่องถ่ายทอดความรู้การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ้นค้าเกษตร หมู่ 11 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 25 ราย โดยมีนายวิเชียร ชินเจริญทรัพย์ เกษตรอำเภอท่ามะกา เป็นประธานเปิด

ฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 เรื่องถ่ายทอดความรู้การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 25 ราย

ติดตั้งตัววัดความชื่นดิน

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ฝ่ายวิชาการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการติดตั้งตัววัดความชื่นดินในแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง ภายใต้โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ ณ แปลงสาธิตตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional Workshop : RW)

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional Workshop : RW) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อแนะนำบทบาทภารกิจของหน่วยงานในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัด / สำนักงานเกษตรอำเภอ ในพื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ ภายใต้โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรและฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ ภายใต้โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ "ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)" ผ่านระบบ Zoom Meeting

ฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีดำเนินการฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 เรื่องถ่ายทอดความรู้การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 25 ราย

ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องหลักการเตรียมดินและระบบน้ำในแปลงมันสำปะหลัง

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องหลักการเตรียมดินและระบบน้ำในแปลงมันสำปะหลัง ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท โดยมีนายสุชาติ อ่อนดำ เกษตรจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด มีบุคคลเป้าหมายเป็นเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังจำนวน50ราย

จัดนิทรรศการในหัวข้อการเตรียมดินสำหรับพืชไร่

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional Workshop : RW) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายและพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท โดยมีนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ Digital DOAE นอกจากนั้น ยังได้ร่วมเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ วิสาหกิจชุมชน Riche Farm อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาทด้วย

จัดนิทรรศการในหัวข้อการเตรียมดินสำหรับพืชไร่

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อการเตรียมดินสำหรับพืชไร่ ในงานวันดินโลกจังหวัดชัยนาท ปี 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชัยนาท อ.หนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดยมีนางชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้

สัมมนาเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional Workshop : RW) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายและพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท โดยมีนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ Digital DOAE นอกจากนั้น ยังได้ร่วมเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ วิสาหกิจชุมชน Riche Farm อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาทด้วย

สัมมนาเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บุคคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวในการดำเนินการจัดทำรายงานประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตราฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนด ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในการเปิดประชุม

ฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีดำเนินการฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 เรื่องถ่ายทอดความรู้การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 25 ราย

ฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีดำเนินการฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 เรื่องถ่ายทอดความรู้การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 25 ราย

ประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่น (รีคัลท์)

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่น (รีคัลท์) เพื่อหารือแนวทางการนำแอปพลิเคชั่นดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ ซึ่งสามารถเป็นเพื่อคู่คิดแก่เกษตรกรในกระบวนการปลูก การดูแลรักษา รวมทั้งสามารถคาดการผลผลิตในแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังได้ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

ประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนธันวาคม 2565 ครั้งที่ 1 โดยมี ผอ.วิไลวรรณ สอนพลู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดชัยนาท

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายปราโมทย์ มณีโชติ ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท เพื่อสรุปผลการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมุ่งสู่เกษตรอัจฉริยะ และร่วมวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจังหวัดชัยนาท (พ.ศ.2566 - 2570) โดยมี ผศ.ดร.วิจิตร จารุโณประถัมภ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจัทรเกษม-ชัยนาท เป็นประธานในการประชุม

ประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท โดยมีนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุม

บรรยายในหัวข้อโรงเรือนอัจฉริยะ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และการต่ออุปกรณ์ระบบการให้น้ำพืช

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมบรรยายในหัวข้อโรงเรือนอัจฉริยะ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และการต่ออุปกรณ์ระบบการให้น้ำพืช ภายใต้โครงการเกษตรยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและพัฒนาสังคมด้วยเกษตรยุคใหม่ ณ แฟนตาซีรีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยนาท มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 120 ราย

บรรยายการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ภายในโรงเรือนอัจฉริยะ

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมบรรยายในหัวข้อการทำการเกษตรอัจฉริยะ ภายใต้โครงการเกษตรยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและพัฒนาสังคมด้วยเกษตรยุคใหม่ ณ แฟนตาซีรีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยนาท โดยมีนายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการอบรม มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 120 ราย

บรรยายการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ภายในโรงเรือนอัจฉริยะ

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท ร่วมบรรยายในหัวข้อการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ภายในโรงเรือนอัจฉริยะ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และการต่ออุปกรณ์ระบบการให้น้ำพืช ภายใต้โครงการเกษตรยั่งยืนด้วยนวัตกรรม ณ สวนยางกลางนาคาเฟ่ อ.เมือง จ.ชัยนาท มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 60 ราย

ติดตั้งระบบการให้น้ำพืชในแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ฝ่ายวิชาการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท ดำเนินการติดตั้งระบบการให้น้ำพืชในแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง ภายใต้โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ ณ แปลงสาธิตตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

บรรยายการทำการเกษตรอัจฉริยะ

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท ร่วมบรรยายในหัวข้อการทำการเกษตรอัจฉริยะ ภายใต้โครงการเกษตรยั่งยืนด้วยนวัตกรรม ณ สวนยางกลางนาคาเฟ่ อ.เมือง จ.ชัยนาท โดยมีนายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการอบรม มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 60 ราย

ติดตั้งระบบการให้น้ำพืชในแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ฝ่ายวิชาการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท ดำเนินการติดตั้งระบบการให้น้ำพืชในแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง ภายใต้โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ ณ แปลงสาธิตตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ประชุมวางแผนการดำเนินการและคัดเลือกเกษตรเป้าหมาย

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท นางปรารถนา สุขศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดชัยนาทและตัวแทนกลุ่มแปลงใหญ่ในพื้นที่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินการและคัดเลือกเกษตรเป้าหมาย จำนวน 60 ราย เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน ร่วมกับ ณ ที่ทำการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ฝึกอบรมเกษตรกรกิจกรรมการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรกิจกรรมการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 ราย โดยมีนางศรัญญา เพ็ชรรักษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นประธานเปิดการอบรมครั้งนี้

อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาทร่วมกับสำนักงานเกษตร จังหวัดนครนายก อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตร การตรวจเช็คเเบื้องต้น ณ วัดบ้านคลองสามสิบ ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมจำนวน 25 ราย

ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของส่วนราชการในจังหวัดชัยนาท

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของส่วนราชการในจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาผลการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมธรรมจักร ศาลากลาง จังหวัดชัยนาท โดยมี นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

รับฟังการมอบนโยบายผู้บริหาร

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาทร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตร การตรวจเช็คเเบื้องต้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมจำนวน 25 ราย

อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาทร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตร การตรวจเช็คเเบื้องต้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมจำนวน 25 ราย

ประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท โดยมีนายจรัญ จุลพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธาน

สำรวจแปลง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการสำรวจแปลง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเพิ่มมูลค่าและการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน อำเภอหันคา อำเภอวัดสิงห์ อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ปลูกมันสำปะหลังเพื่อจัดแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมสำนักงานปฏิรูปที่ดินชัยนาท ดำเนินการปลูกมันสำปะหลังเพื่อจัดแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง โดยดำเนินการแช่ท่อนพันธ์ุมันสำปะหลังด้วยแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (พีจีพีอาร์-ทรี) และสาธิตการใช้เครื่องปลูกมันสำปะหลังพร้อมยกร่องสำหรับปลูกมันสำปะหลัง ภายใต้กิจกรรมแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ ณ แปลงสาธิตตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีนายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ประชุมเชิงปฏิบัติการการโครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการโครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน ครั้งที่ 1/2566 ณ โรงแรมเลอปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

ไถเตรียมดินเพื่อจัดทำแปลงเกษตรอัจฉริยะต้นแบบ

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ไถเตรียมดินเพื่อจัดทำแปลงเกษตรอัจฉริยะต้นแบบ โดยทำการไถพรวนย่อยด้วยพรวน 2 แถว เพื่อย่อยดินให้ละเอียดพร้อมสำหรับปลูกมันสำปะหลังภาสใต้กิจกรรมแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ ณ แปลงสาธิตตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

จัดนิทรรศกาโรงเรือนอัจฉริยะ ในงาน"คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช."

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมจัดนิทรรศกาโรงเรือนอัจฉริยะ ในงาน"คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช." ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อ.เมือง จ.ชัยนาท โดยมีครู อาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมร่วมงาน จำนวน 300 ราย และเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ จำนวน 50 ราย

ประชุมคณะกรมการและหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงาน จังหวัดชัยนาท

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการด้านวิศวกรรม จังหวัดชัยนาท ร่วมการประชุมคณะกรมการและหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงาน จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุมธรรมจักร 501 ศาลากลางจังหวัดโดยมีนายอนุชา นาคาศรัย รัฐมนตรีประจำสำนักรัฐมนตรีเป็นประธาน

ฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 เรื่องถ่ายทอดความรู้การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร ณ ศาลาประชาคมบ้านทุ่งสบก หมู่10 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 25 ราย

พิธีเปิดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีเปิดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ ณ ลานกีฬาเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท กิจกรรม ปั่นจักรยาน วิ่ง เดิน โดยมีนายนที มนตริวัตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธาน

สาธิตการพัฒนาการเตรียมดินด้วยการใช้เครื่องมือพรวน 20 จาน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินสาธิตการพัฒนาการเตรียมดินด้วยการใช้เครื่องมือพรวน 20 จาน ในการไถตัดสับวัชพืชและซากต้นข้าวโพดเพื่อส่งเกษตรกรใช้เครื่องจักรกลเพื่อลดปัญหาการเผาซากพืชหลังการเก็บเกี่ยวในพื้นที่เกษตร และดำเนินการไถระเบิดดินดานด้วยชุดเครื่องมือไถระเบิดดินดานเพื่อทำลายชั้นดินดาน ในแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง ภายใต้โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ ณ แปลงมันสำปะหลังของเกษตรกร หมู่ที่ 7 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ประชุมในการพิจารณาร่างขอบเขตงาน (TOR) งบลงทุน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายปราโมทย์ มณีโชติ ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมในการพิจารณาร่างขอบเขตงาน (TOR) งบลงุทุน ภายใต้โครงการ 1 อาเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบการประชุมแบบออนไลน์ (Zoom Meeting Online) โดยมีนายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

ประเมินความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมการใช้งานของเครื่องจักรกล

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2665 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการประเมินความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมการใช้งานของเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ที่ยืมจากโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพโดยเป็น “ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร”ของกลุ่มนาแปลงใหญ่ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 1

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Application Zoom) โดยมีนางสาวกังสดาล ชาตกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

รับฟังการชี้แจงการสำรวจประเด็นข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่แต่ละจังหวัดมีการจัดเก็บรวบรวมไว้

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง เรื่อง การสำรวจประเด็นข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่แต่ละจังหวัดมีการจัดเก็บรวบรวมไว้ หรือมีความต้องการใช้ข้อมูล Big Data ระดับจังหวัด (Web form Survey) ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 เป็นประธาน

ขนย้ายชุดเครื่องมือสำหรับไถระเบิดดินดาน ไถหัวหมู และไถพรวน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการขนย้ายชุดเครื่องมือสำหรับไถระเบิดดินดาน ไถหัวหมู และไถพรวน 20 จาน สำหรับจัดทำแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง ภายใต้โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ ณ แปลงมันสำปะหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบ T&V

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2565 ดร. วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระข้าร่วมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วางแผนการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและวางแนวทางการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิด

ประชุมคลินิกงานคลัง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลัมพร จันทร์เรือง เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี และนายอภิสิทธิ พูลผล เจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าร่วมประชุมคลินิกงานคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่2/2565 เพื่อชี้แจง เส้นทางสู่ความสำเร็จในมิติด้านการเบิกจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2565 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การติดตามเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายงบลงทุน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 การบริหารสินทรัพย์รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ประชุมวางแผนการดำเนินการโครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท นางปรารถนา สุขศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้แลโครงการ ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินการโครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชนปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ซ่อมแซมเครื่องจักรกลเกษตร

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการ ปี 2566

ตรวจวิเคราะห์ค่าบริกซ์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท ดำเนินตรวจวิเคราะห์ค่าบริกซ์โดยใช้เครื่องวัดค่าดัชนีหักเหแบบพกพา (Brix Refractometer) ของผลผลิตส้มโอขาวแตงกวาที่ปลูกในพื้นที่แปลงสาธิตของศูนย์ฯ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต

ทำแปลงสาธิตการปลูกพืชและระบบการให้น้ำ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท จัดทำแปลงสาธิตการปลูกพืชและระบบการให้น้ำ และทำแนวกันไฟป่าภายในศูนย์ฯ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 ณ สตาร์เวลล์การ์เด้นท์โฮม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เพื่อสรุปผลการดำเนินงานปี 2565 และร่วมวางแผนการดำเนินงานในปี 2566

พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2565

ประชุมคณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ดร. วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท” ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณา ผลการตรวจรับรองและติดตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI “ส้มโอขาวกวาชัยนาท” และแผนการตรวจรับรองและตรวจติดตามผู้ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI “ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท” รายใหม่ ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมฯ ดังกล่าว

เยี่ยมชมการเกษตรอัจฉริยะ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมเยี่ยมชมการเกษตรอัจฉริยะ และการสาธิตการขับรถแทรกเตอร์อัตโนมัติ รวมทั้งการทดลองขับในพื้นที่โครงการนำร่องของ JICA ณ ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สำรวจและเก็บตัวอย่างดินสำหรับใช้วิเคราะห์ความหนาแน่นดิน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินชัยนาท สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท และศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างดินสำหรับใช้วิเคราะห์ความหนาแน่นดิน ธาตุอาหารในดิน ความชื้นดิน ความเป็นกรด-ด่าง จุดความชื้นชลประทาน จุดเหี่ยวเฉาถาวร เป็นต้น ในพื้นที่แปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง และแปลงเปรียบเทียบ รวม 18 ไร่ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ ณ แปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ประชุมหารือแนวทางการจัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยี

วันที่ 8 กันยายน 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชด้วนระบบเกษตรอัจฉริยะ ภายใต้โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท โดยมีนางสาววิไลวรรณ เกตุแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ และมีหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ได้แก่ สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท และศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุม

ประชุมชี้แจงโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ

วันที่ 8 กันยายน 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี"ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ(HandySense)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบการประชุมแบบอนไลน์ โดยมี นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในการประชุม

ซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ดำเนินการซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์โดยการเปลี่ยนซิลดุมล้อหน้าและซิลปลายเพลาขับล้อหน้า และดำเนินการตรวจเช็คชุดไถจานเพลาหมุน เพื่อให้พร้อมใช้งาน

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบการให้น้ำอัจฉริยะ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวะกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบการให้น้ำอัจฉริยะ ในแปลงเรียนรู้ด้านระบบการให้น้ำอัจฉริยะ ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 10/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท โดยมีนางสาวกังสดาล ชาตกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

ประชุมสำนักงานประจำเดือนตุลาคม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมสำนักงานประจำเดือนตุลาคม 2565 ครั้งที่ 10/2565 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center AIC ) ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตร

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน

ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยนาท

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมี นายนที มนตริวิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

ประชุมคลินิกงานคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมคลินิกงานคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

รับฟังการสัมนาจัดทำแผนปฏิบัติการบริหาร

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษารถแทรกเตอร์ SAME 60 โดยการเปลี่ยนไส้กรองเชื้อเพลิงและทำความสอาดปั้ม AC ตั้งสายพานพัดลม

รับฟังการสัมนาจัดทำแผนปฏิบัติการบริหาร

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมรับฟังการสัมนาจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ5ปี พ.ศ. 2566-2570 ครั้งที่ 3 ผ่านระบบการประชุมแบบออนไลน์ Zoom

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระปิยมหาราช) ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีนายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีนายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ดำเนินการบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ ในพื้นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่า ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ปรับปรุงจุดเรียนรู้ด้านการเกษตรอัจฉริยะ

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการปรับปรุงจุดเรียนรู้ด้านการเกษตรอัจฉริยะ ได้แก่ ปรับปรุงหลังคาโรงเรือนอัจฉริยะ ปรับปรุงรางปลูกและปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ด้านการเกษตรอัจฉริยะให้เเก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดชัยนาท

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชัยนาท โดยมีนายสุวิทย์ สอนสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีสวดพระพุทธมนต์

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยมี นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

ทำแนวคันดินเพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วมอาคารสำนักงาน

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท สนับสนุนเครื่องจักรกลสำหรับ ดำเนินการทำแนวคันดินเพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วมอาคารสำนักงาน ณ สำนักงานส่งและพัฒนาการเกษตรที่1 จังหวัดชัยนาทน

ประชุมหารือแนวทางการใช้แอปพิเคชั่น (รีคัลท์)

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการใช้แอปพิเคชั่น (รีคัลท์) สำหรับดำเนินการแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง ภายใต้โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ ผ่านระบบออนไลน์ google Meet

ร่วมงาน ประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดชัยนาท

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน “ประเพณีตักบาตรเทโว” จังหวัดชัยนาท ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณี ทางพระพุทธศาสนา ในช่วงเทศกาลวันออกพรรษา ณ วัดธรรมามูล วรวิหาร ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมี นายนที มนตริวัตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในงาน

ตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิสวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นายไพศาล สอนรอด นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และคณะ ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 250 รายการ

รับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำผลงานวิจัยมาใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้ารับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำผลงานวิจัยมาใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Application Zoom

สำรวจ และวางแผนการดำเนินการจัดทำแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชัยนาท สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดชัยนาท และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท ดำเนินการสำรวจ และวางแผนการดำเนินการจัดทำแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ประชุมสำนักงานประจำ เดือนกันยายน 2565

วันที่ 7 กันยายน 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมสำนักงานประจำ เดือนตุลาคม 2565 ครั้งที่ 9/2565 และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ลงพื้นที่มอบของยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่มอบของยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดทำแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นางสาววิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดทำแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ ปี 2566 โดยนายสุวิทย์ สอนสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท เป็นธานในการประชุม

ตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์ นิวฮอลแลนด์ รุ่น 7810 ขนาด 105แรงม้าเพื่อให้พร้อมการใช้งานของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐเพื่อการจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Facebook live

ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยนาท

วันที่ 28 กันยายน 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนกันยายน 2565 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day )ประจำปี 2565

วันที่ 28 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day )ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

ติดตามผลการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร

วันที่ 26 กันยายน 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการ ติดตามผลการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ(Handy Sense) ปี2565 เกษตรกรอำเภอสรรคบุรี 5 ราย อำเภอมโนรมย์ 2 รายอำเภอเมืองชัยนาท 1ราย

เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ Huawei Asia Pacific CSIC

วันที่ 23 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ Huawei Asia Pacific CSIC
โดยบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ ประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ในการนำไปใช้ในการพัฒนาการเกษตร

ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนภายใต้โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 22 กันยายน 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนภายใต้โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณ 2565
ณ วัดหนองไม้แก่น ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จ.ชัยนาท มีเกษตรขอรับคำปรึกษาและรับเอกสารจำนวน25รายโดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธี

เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตพืช

วันที่ 22 กันยายน 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตพืช (Mr.Train)
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี นายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

ร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai

วันที่ 15 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai
ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมธรรมจักร ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำการติดตั้งระบบการให้น้ำอัจฉริยะ

วันที่ 13 กันยายน 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ดำเนินการสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำการติดตั้งระบบการให้น้ำอัจฉริยะโดยระบบบริหารจัดการแปลงเกษตร
ด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handysense) ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57 อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยมียุวเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 20 ราย

ร่วมการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai

วันที่ 9 กันยายน 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านทาง Facebook Live ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ร่วมการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายปราโมทย์ มณีโชติ ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
ครั้งที่ 1 ผ่านระบบการประชุมแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยในวันนี้มีการบรรยายในหัวข้อการสร้างแรงบันดาลใจในงาน HR และได้มีการระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้

ให้คำแนะนำร่วมกับคณะทำงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

วันที่ 6 กันยายน 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ ดำเนินงานกิจกรรมติดตาม ให้คำแนะนำร่วมกับคณะทำงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2565 ณ ศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังเขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โดยติดตามผลการดำเนินงานและตรวจเช็คเครื่องจักรกลเกษตร

ร่วมอบรม เข้าใจเงินลงทุนใน กบข

วันที่ 6 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ “เข้าใจเงินลงทุนใน กบข” ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Zoom meetin ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ร่วมการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการบริหาร

วันที่ 6 กันยายน 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ5ปี( พ.ศ.2566-2570 ) ครั้งที่ 1 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

ให้คำแนะนำร่วมกับคณะทำงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

วันที่ 5 กันยายน 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ ดำเนินงานกิจกรรมติดตาม ให้คำแนะนำร่วมกับคณะทำงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2565 ณ ศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังเนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท โดยติดตามผลการดำเนินงานและตรวจเช็คเครื่องจักรกลเกษตร

ตรวจวัดความชื้นตามลำดับชั้น ในแปลงเรียนรู้ด้านระบบการให้น้ำอัจฉริยะ

วันที่ 2 กันยายน 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการตรวจวัดความชื้นตามลำดับชั้น ในแปลงเรียนรู้ด้านระบบการให้น้ำอัจฉริยะ ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ร่วมประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท

วันที่ 1 กันยายน 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท โดยมีนายยอดธงไชย รอดแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคลากร เป็นประธาน

ใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นส้มโอขาวแตงกวา

วันที่ 1 กันยายน 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นส้มโอขาวแตงกวา พื้นที่ 6 ไร่
ณ แปลงเรียนรู้ด้านระบบการให้น้ำอัจฉริยะของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ประชุมประจำเดือนสิงหาคม

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายไพศาล สอนรอด นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่8/2565
ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ร่วมงานแถลงข่าว “วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมงานแถลงข่าว “วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ครั้งที่ 38 ประจำปี 2565” ณ สวนส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท (สวนลุงอำนวย) หมู่ที่ 8 ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยนาท

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตระดับจังหวัด ครั้งที่ 7/2565
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท โดยมีนายสุวิทย์ สอนสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยนาท

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยนาท
ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

ประชุมคลินิกกองคลังออนไลน์

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมคลินิกกองคลังออนไลน์ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบการประชุมแบบออนไลน์ (Zoom Meetting) เพื่อให้คำปรึกษา คำแนะนำ และแนวทางการดำเนินงานด้านการคลังแก่หน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรในช่วงสิ้นปีงบประมาณ โดยมีนางทวีวรรณ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองคลังเป๋นประธานในการประชุมครั้งนี้

ร่วมการอบรมหลักสูตรออนไลน์ภายใต้โครงการความร่วมมือส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมการเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรออนไลน์ภายใต้โครงการความร่วมมือส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ “ระบบ บริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบอัจฉริยะ (HandySense)” ระดับที่ 1 รุ่นที่ 3ผ่านระบบzoom meetin ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท โดยมี นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน

ร่วมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนนาท ร่วมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายปราโมทย์ มณีโชติ ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบการประชุมแบบออนไลน์ (Application Zoom) เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการ โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสนับสนุน

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสนับสนุนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการเกษตร ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ประชุมชี้แจงการจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการเกษตรศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดจ้าง ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ศูนย์ส่งเสริม เทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิค

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคและการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพจากการใช้นวัตกรรมการเกษตร กรณีศึกษา สินค้าข้าวของเกษตรกรรุ่นใหม่(Young Smart Farmer) จังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7

จัดทำแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ฝ่ายวิชาการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ณ แปลงเกษตรกรนางสาวสมปอง ขวัญเนียม หมู่ที่ 11 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่2ไร่

ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมด้านวิศวกรรมเกษตร

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการของหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมด้านวิศวกรรมเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบการประชุมแบบออนไลน์ (Zoom Meetting) โดยมีนายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการและวิศวกรรมเกษต รเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดชื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดชื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบการประชุมแบบออนไลน์ Zoom ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ป้องกันกำจัดศัตรูพืช

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ฝ่ายวิชาการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ณ แปลงเรียนรู้ระบบการให้น้ำอัจฉริยะ ของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท บนพื้นที่ 6 ไร่

ประชุมการติดตามงานด้านการบริหารงานคลัง การบริหารสินทรัพย์

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมการติดตามงานด้านการบริหารงานคลัง การบริหารสินทรัพย์ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ พัสดุตรวจสอบที่ดิน อาคาร/สิ่งปลูกสร้างและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนภายใต้โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชัยนาท

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนภายใต้โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณ 2565 ณ วัดเนินขาม อำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท มีเกษตรขอรับคำปรึกษาและรับเอกสารจำนวน27 รายโดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธี

ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ โดยการประชุมทางไกลระบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(Web Conference)โปรแกรม join Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชัยนาท โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 เป็นประธา

สัมมนาเข้าระบบ Application Zoom Meeting

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมสัมมนาเข้าระบบ Application Zoom Meeting ผลการขับเคลื่อนประเด็นท้าทาย ปี 2565 ณ สำนักงานส่งเสริมพัฒนาการเกษตรเขต 1 จังหวัดชัยนาท

นำเสนอผลการดำเนินงานสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท นำเสนอผลการดำเนินงานสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 2/2565
ณ โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท โดยมีนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน

ประชุมต้อนรับและรับฟังนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯเข้าร่วมประชุมต้อนรับและรับฟังนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร
ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท โดยมีนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต Rw

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการเกษตรศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต Rw ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี2565 หลักสูตร การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร โดยบรรยายทฤษฎีและปฏิบัติ ระบบต่างๆของรถแทรกเตอร์การเกษตร ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี

บรรยายเรื่องเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินงานบรรยายเรื่องเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว และ การบริหารจัดการการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรในรูปแบบกลุ่ม โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายเขมชาติ ปัญจมทุม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตรจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน

อบรมการจัดทำแผนที่เบื้องต้นโดยใช้โปรมแกรม QGIS

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมอบรมเรื่อง การจัดทำแผนที่เบื้องต้นโดยใช้โปรมแกรม QGIS สำหรับงานส่งเสริมการเกษตรให้กับเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ณ บริเวณเขาขยาย ตำบลเขาเท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท มีหัวหน้าส่วนจิตอาสาราชการ จิตอาสา เข้าร่วม โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

ประชุมสำนักงานประจำเดือนกรกฎาคม 2565

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมสำนักงานประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 7/2565 และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ฝึกอบรมระบบการให้น้ำพืช

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรมในหัวข้อระบบการให้น้ำพืช ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยตามความต้องการของตลาดแรงงานไทย ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อ.ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 138 ราย โดยมีการบรรยายในหัวข้อระบบการให้น้ำพืช และฝึกปฏิบัติการออกแบบระบบน้ำเบื้องต้น การติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ และการติดตั้งหัวจ่ายน้ำอย่างถูกต้อง

พิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระอุโบสถ วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมซ่อมแซมพัสดุของหน่วยงาน

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมซ่อมแซมพัสดุของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 70 พรรษา ณ วัดโพธิ์เกรียบ ต.สามง่าม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง โดยนำนิทรรศการเรื่องการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร ให้คำแนะนำและเอกสาร เกษตรเข้าร่วมงาน 100 ราย เกษตรกรใช้บริการ 50 ราย ลงทะเบียนเข้าบริการในคลินิก 20 รายเยี่ยมชมนิทรรศการและขอรับเอกสาร 30 โดยมีนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน

ประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 7/2565
ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท

ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดวีดีทัศน์ 6 ภารกิจต่อยอด

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดวีดีทัศน์ 6 ภารกิจต่อยอด ภายใต้แนวคิดงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก 16+2 ภารกิจ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท

ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 70 พรรษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก โดยนำนิทรรศการเรื่องการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร ให้คำแนะนำและเอกสาร เกษตรเข้าร่วมงาน 150 ราย เกษตรกรใช้บริการ 60 ราย ลงทะเบียนเข้าบริการในคลินิก 25 รายเยี่ยมชมนิทรรศการและขอรับเอกสาร 35 โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน

ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีนายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาทเป็นประธาน

ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 70 พรรษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า หมู่ 4 ต.มะขามเฒ่า อ.มะขามเฒ่า จ.ชัยนาท โดยนำนิทรรศการเรื่องการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร ให้คำแนะนำและเอกสารให้บริการ รวมทั้งให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเชื้อเพลิงและตรวจเช็คเครื่องยนต์การเกษตรจำนวน 11 เครื่อง เกษตรเข้าร่วมงาน 100 ราย เกษตรกรใช้บริการ 63 ราย ลงทะเบียนเข้าบริการในคลินิก 28ราย เยี่ยมชมนิทรรศการและขอรับเอกสาร 35 โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดชัยนาท

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดชัยนาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ บึงสำเภา ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชันาท มีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วม โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 70 พรรษา ณ วัดโพธิ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีโดยนำนิทรรศการเรื่องการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร ให้คำแนะนำและเอกสารให้บริการ เกษตรเข้าร่วมงาน 100 ราย เกษตรกรใช้บริการ 50 ราย ลงทะเบียนเข้าบริการในคลินิก 20 ราย เยี่ยมชมนิทรรศการและขอรับเอกสาร 30 ราย

ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 70 พรรษา ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาล ตำบลปราสาททอง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายไพรัตน์ เพชรยวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีโดยนำนิทรรศการเรื่องการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร และระบบการให้น้ำพืชให้คำแนะนำและเอกสารให้บริการ เกษตรเข้าร่วมงาน 400 ราย เกษตรกรใช้บริการ 150 ราย ลงทะเบียนเข้าบริการในคลินิก 25 ราย เยี่ยมชมนิทรรศการและขอรับเอกสาร 125 ราย

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ บึงสำเภา ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท มีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา เข้าร่วม โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 70 พรรษา ณ อาคารเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ 3 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โดยนำนิทรรศการเรื่องการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร ให้คำแนะนำและเอกสารให้บริการ เกษตรเข้าร่วมงาน 100 ราย เกษตรกรใช้บริการ 50 ราย ลงทะเบียนเข้าบริการในคลินิก 20 ราย เยี่ยมชมนิทรรศการและขอรับเอกสาร 30 ราย โดยมีนายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน

ฝึกอบรมระบบการให้น้ำพืช

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรมในหัวข้อระบบการให้น้ำพืช ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยตามความต้องการของตลาดแรงงานไทย ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อ.ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 155 ราย โดยมีการบรรยายในหัวข้อระบบการให้น้ำพืช และฝึกปฏิบัติการออกแบบระบบน้ำเบื้องต้น การติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ และการติดตั้งหัวจ่ายน้ำอย่างถูกต้อง

ประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายปราโมทย์ มณีโชติ ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมทองธารา โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซด์ โดยมีนางเบญจมาส แจ่มเกตุ ประกันสังคมจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในการอบรมครั้งนี้
โดยมีการบรรยายในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และการจัดทำข้อมูลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์เบนซิน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาทให้ดำเนินการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์เบนซินของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1จังหวัดชัยนาท จำนวน 5 เครื่อง

ตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะ ของศูนย์ฯหมายเลขทะเบียน นก 1896 ชัยนาท เปลี่ยนลูกหมากปีกนก บน ล่าง ซีลดุมล้อ จารบีลูกปืนล้อ

ติดตามเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิต

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการติดตามเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตและผลการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก จำนวน 25 ราย ในพื้นที่ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนภายใต้โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชัยนาท

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป และ ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนภายใต้โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณ 2565 ณ วัดวังเคียน ม.4 ต.นางลือ อ.เมือง จ.ชัยนาท มีเกษตรกรขอรับคำปรึกษาและรับเอกสารจำนวน 36 รายโดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธี

ติดตามเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิต

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการติดตามเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตและผลการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร
กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก จำนวน 25 ราย ในพื้นที่ อำเภอบ้านนา อำเภอองครักษ์ อำเภอเมือง และอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ติดตามเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิต

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการติดตามเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตและผลการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก จำนวน 25 ราย ในพื้นที่ อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

ฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS thai

วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรกนิกส์ใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ New GFMIS thaiกนิกส์ใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ New GFMIS thai

ฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ผ่านทางออนไลน์ระบบ Zoom ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ประชุมสำนักงานประจำ เดือนมิถุนายน 2565

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการ ประชุมสำนักงานประจำ เดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 6/2565 และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 6/2565
ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ กล่าวเปิดงานและมอบแนวทางการดำเนินงาน และ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร

ติดตามเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิต

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการติดตามเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตและผลการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชนในพื้นแปลงใหญ่ จำนวน 20 ราย ในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอไชโย อำเภอสามโก้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

เป็นวิทยากรประจำกลุ่มในการฝึกอบรมนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมเป็นวิทยากรประจำกลุ่มในการฝึกอบรมนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) ผ่านระบบ Zoom ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิชาการและฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ ห้องประชุมศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 100 ราย

ติดตามเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตและผลการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการติดตามเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตและผลการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชนในพื้นแปลงใหญ่ จำนวน 30 ราย ในพื้นที่ ตำบลรำมะสัก ตำบลโพธิ์รังนัก ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท โดยนายวีระชัย เข็มวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 เป็นประธาน

ฝึกอบรมระบบการให้น้ำพืช

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรมในหัวข้อระบบการให้น้ำพืช ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยตามความต้องการของตลาดแรงงานไทย ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อ.ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 153 ราย โดยมีการบรรยายในหัวข้อระบบการให้น้ำพืช และฝึกปฏิบัติการออกแบบระบบน้ำเบื้องต้น การติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ และการติดตั้งหัวจ่ายน้ำอย่างถูกต้อง

จัดเวทีชุมชนส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการจัดเวทีชุมชนส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) ม.3 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท ได้รับมอบหมาย ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงพยายส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี มีเกษตรกรเป้าหมาย 100 รายเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ40รายและลงทะเบียน ปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์เกษตร15ราย

เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง (นสก.) ประจำปี2565 รุ่นที่ 21 ผ่านระบบการประชุมแบบออนไลน์ Zoom Meetting

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกร Young Smart Farmer และ Smart Farmer

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกร Young Smart Farmer และ Smart Farmer จากจังหวัดอุทัยธานีจำนวน 20ราย โดยมีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตรเพื่อยกระดับการผลิตพืช อาทิเช่น การไถระเบิดดินดาน การไถกลบตอซังฟางข้าว โรงเรือนอัจฉริยะ ระบบน้ำอัจฉริยะ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)

ประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ

วันที่ 28-29 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิชาการและฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ณ ไม้ใหญ่รีสอร์ท หมู่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดชัยนาท

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดชัยนาท ครั้งที่6/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท โดยนายสวิทย์ สอนสุข เกษตรและสหกรณ์จังหัดชัยนาท เป็นประธาน

ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร

วันที่ 27-29 มิถุนายน 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร กิจกรรมการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยนาท

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท เพื่อทราบงานราชพิธี/รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และมติ ครม. ที่สำคัญของกระทรวงต่าง ๆ และงานสำคัญของส่วนราชการ โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

ประชุมหารือทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เ
เข้าร่วมการประชุมหารือทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดชัยนาท สำหรับใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
โดยมีนายสุวิทย์ สอนสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

ร่วมจัดนิทรรศการโรงเรือนอัจฉริยะที่สามารถควบคุมสภาพภูมิอากาศ

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมจัดนิทรรศการโรงเรือนอัจฉริยะที่สามารถควบคุมสภาพภูมิอากาศ และมีระบบการให้น้ำอัจฉริยะ
ภายในงานสัมนาเวทีเครือข่าย Yong Smart Farmer ระดับเขต ประจำปี 2565 ณ โรงแรมแฟนตาซี รีสอร์ท อำเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 65 ราย โดยมีนายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในงานสัมมนาครั้งนี้

สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิชาการและฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ปีที่ 2 ครั้งที่ 3/2565 เพื่อเรียนรู้หลักการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนบทความ การนำไปใช้ประโยชน์
ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรระดับจังหวัด

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ดร.วิไลวรรณสอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรระดับจังหวัด (ประเภทอุทกภัย) ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565 จังหวัดชัยนาท
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท โดยมีนายสุวิทย์ สอนสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายปราโมทย์ มณีโชติ ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ ผ่านระบบการประชุมแบบออนไลน์ (Zoom Meetting) โดยในวันนี้ได้มีการถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อการบริหารโครงการส่งเสริมการกษตรแบบบูรณาการ และมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติออกแบบการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเกษตร

ประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบพึ่งพาตนเองบ้านเนินขาม

วันที่ 21 มิถุนายน 65 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบพึ่งพาตนเองบ้านเนินขาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยนาท ระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาการให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบพึ่งพาตนเองบ้านเนินขาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยนาท โดยหน่วยงานภาคี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเนินขาม (ชั้น 2) ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท โดยมี นางสาวสิริญรัศมิ์ นุตตะรังค์ นายอำเภอเนินขาม เป็นประธาน

ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

วันที่ 20-22 มิถุนายน 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก ณ โรงสีแห่งความสุขตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี มีเกษตรกรเป้าหมาย 25 ราย โดยมีว่าที่ร้อยตรีอาณัติ หุ่นหลา เกษตรจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้

การวางแผนและปรับปรุงซ่อมแซมระบบการให้น้ำพืช

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิชาการและฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการวางแผนและปรับปรุงซ่อมแซมระบบการให้น้ำพืช โดยวางแนวท่อเมนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำให้สวนหย่อมบริเวณรอบสำนักงานและจุดเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ

ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายปราโมทย์ มณีโชติ ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ ผ่านระบบการประชุมแบบออนไลน์ (Zoom Meetting) โดยในวันนี้ได้มีการถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อการประเมินผลตอบแทนทางสังคม การประเมินความคุ้มค่าของโครงการทางเศรษฐศาสตร์ และมีการแบ่งกลุ่มนำเสนอผลการออกแบบการประเมินโครงการและออกแบบกลไกการทำงาน

ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท
ได้รับมอบหมาย ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดศรีมงคล ตำบลหาดอาสา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี
มีเกษตรกรเป้าหมาย 350รายเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ100 รายและลงทะเบียน ปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์เกษตร 30 ราย

เข้าร่วมจัดการฝึกอบรม ระดับที่ 3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ

วันที่ 14-16 มิถุนายน 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมจัดการฝึกอบรม ระดับที่ 3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่"ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)" โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรปี 2565

วันที่ 14-16 มิถุนายน 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเพรชบุรี ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรปี 2565 กิจกรรมการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก ณ อบต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม มีเกษตรกรเป้าหมาย 25 ราย

ฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตและเทคโนโลยีในการเก็บเกี่ยวผลผลิตหญ้าแพงโกลา

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตและเทคโนโลยีในการเก็บเกี่ยวผลผลิตหญ้าแพงโกลา เพื่อการส่งออกที่มีคุณภาพ ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท
โดยมีนายบุญฤทธิ์ ทองสม ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้

ประชุมสำนักงานประจำ เดือนพฤษภาคม 2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมสำนักงานประจำ เดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 5/2565 และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ประชุมคลินิกกองคลังออนไลน์

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ไปเข้าร่วมการประชุมคลินิกกองคลังออนไลน์ ครั้งที่ 2/2565
ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนางทวีวรรณ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานในการประชุมฯ

ปรับปรุงจุดเรียนรู้โรงเรือนอัจฉริยะ

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิชาการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการปรับปรุงจุดเรียนรู้โรงเรือนอัจฉริยะ โดยดำเนินการปลูกผักและติดตั้งระบบการให้น้ำพืช นอกจากนั้นได้ดำเนินการปรับพื้นที่บริเวณด้านข้างโรงเรือนสำหรับปลูกผักเพื่อใช้เป็นแปลงเปรียบเทียบ โดยปลูกผักรวมทั้งสิ้น 110 ต้น ณ จุดเรียนรู้โรงเรือนอัจฉริยะของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท ได้รับมอบหมาย ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม หมู่ 4 อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี มีเกษตรกรเป้าหมาย 100 รายเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและลงทะเบียน 20รายและขอรับเอกสาร 30ราย

พิธีมอบพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีมอบพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต
ในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการตามนโยบายรัฐบาล ณ หอประชุมดอนเขารัก ที่ว่าการอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาสินค้า

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กรณีศึกษา ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท
โดยมี นางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 เป็นประธาน

ถ่ายทอดความรู้เรื่องระบบการให้น้ำพืช

วันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่องระบบการให้น้ำพืชและระบบการทำการเกษตรอัจฉริยะและระบบโซล่าร์เซลล์ ณ อาคารอเนกประสงค์แปลงเรียนรู้โครงการเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 25 ราย

ร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสากิจกรรมปลูกต้นไม้

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท
เข้าร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสากิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณ กองร้อยบังคับการและบริการเขาขยาย ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

ตรวจเช็คบำรุงรักษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท ดำเนินการตรวจเช็คบำรุงรักษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมใช้ในราชการ ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

สนับสนุนเครื่องจักรในการฝังกลบดินสระน้ำ

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท สนับสนุนเครื่องจักรในการฝังกลบดินสระน้ำบริเวณหลังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยนาท เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานีฯ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยนาท

ประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่1 จังหวัดชัยนาท

วันที่ 1 มิถุนายน 65 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุม สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่1 จังหวัดชัยนาทปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท โดยนายวีระชัย เข็มวงษ์ เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

ประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่1 จังหวัดชัยนาท

วันที่ 1 มิถุนายน 65 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุม สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่1 จังหวัดชัยนาทปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท โดยนายวีระชัย เข็มวงษ์ เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

ประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยนาท

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท เพื่อทราบงานราชพิธี/รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และมติ ครม. ที่สำคัญของกระทรวงต่าง ๆ และงานสำคัญของส่วนราชการ โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

ปรับปรุงโรงเรือนอัจฉริยะ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์ ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการปรับปรุงโรงเรือนอัจฉริยะสำหรับเตรียมสาธิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ ณ จุดเรียนรู้โรงเรือนอัจฉริยะ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ สมัยสามัญ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางสาววิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อชี้แจงการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 สำหรับใช้เป็นที่ตั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ โดยมีนายบุญชวน อยู่เย็น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

อบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายปราโมทย์ มณีโชติ ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมแบบออนไลน์ Zoom Meetting โดยในวันนี้มีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการศึกษาผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตร

อบรมโครงการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการฝึกอบรมโครงการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก ณ ที่ทำการกำนันตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีเกษตรกรเป้าหมาย 25 ราย โดยมีนายปัทพงศ์ สารบรรณ์ เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และมีดร.วิไลวรรณ สอนพูล มาพบปะเกษตรกรในครั้งนี้

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดชัยนาท

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5/2565 เพื่อพิจารณา การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2565 และการจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านดงเทพรัตน์ หมู่ที่ 13 ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท โดยมีนายสุวิทย์ สอนสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

บรรยายเรื่องเกษตรอัจฉริยะและบทเรียนความสำเร็จเกษตรแปลงใหญ่ในโลก

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการบรรยายเรื่องเกษตรอัจฉริยะและบทเรียนความสำเร็จเกษตรแปลงใหญ่ในโลกและประเทศไทย ในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นวิทยากรหลัก(Master Trainer) ในการอบรมเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท

ประชุมติดตามการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาทเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ "ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)" โดยฝ่ายวิชาการนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ ผ่านระออนไลน์ Zoom Meeting

ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายปราโมทย์ มณีโชติ ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมแบบออนไลน์ Zoom Meetting โดยในวันนี้บรรยายในหัวข้อ การบริหารโครงการ การประเมินผลการดำเนินการโครงการ ได้แบ่งกลุ่มการเขียน ONE Page Project Design

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเกษตรกรกลุ่ม Smart Farmer

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเกษตรกรกลุ่ม Smart Farmer จำนวน 16 ราย ภายใต้สังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท โดยในวันนี้ได้นำเสนอเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเกษตรเพื่อพัฒนาการผลิตพืช อาทิเช่น ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handysense) ระบบการให้น้ำอัจฉริยะ โรงเรือนอัจฉริยะ และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 ผ่านระบบประชุมทางไกล(Application Zoom) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท โดยนายวีระชัย เข็มวงษ์ เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

ถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะ ในงานการสัมมนาเครือข่าย Smart Farmer

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะ ในงานการสัมมนาเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ ระดับเขต ประจำปี 2565 ณ โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย smart farmer 9 จังหวัดภาคกลาง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นจำนวน 60 คน ซึ่งการจัดสัมมนาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตร การพัฒนาธุรกิจเกษตร มีการจัดแสดงผลงานและเชื่อมโยงเครือข่าย smart farmer ต้นแบบ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีนายจรัญ จุลพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธาน

ร่วมปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดิน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เขาขยาย ณ ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ณ วัดบางเพลิง ตำบลบางเพลิง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการจัดงาน มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 200 ราย เกษตรกรที่สนใจ จำนวน 70 ราย และเกษตรกรที่ลงทะเบียน จำนวน 40 ราย โดยในวันนี้หน่วยงานได้ออกหน่วยให้บริการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและโรงเรือนอัจฉริยะร่วมกับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนภายใต้โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชัยนาท

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป และ ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนภายใต้โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณ 2565 ณ วัดหัวหว้า ม.4 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์จ.ชัยนาท โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธี

การตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สวนส้มโอขาวแตงกวา (สวนอำนวย) ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

คัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด

วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 นายปฐมฌาน ภู่มั่ง ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี2565 เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จำนวน 2 แปลง ณ ตำบลตลุก ตำบลธรรมมูล ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ ตำบลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

วันที่18พฤษภาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ และการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงฝึกปฏิบัติการต่อระบบการให้น้ำพืชอย่างถูกวิธีให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอ จำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้เพื่อปฏิรูปที่ดินบางไทร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่วมจัดนิทรรศการในงานรวมพลเกษตรกรรุ่นใหม่

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานรวมพลเกษตรกรรุ่นใหม่ และ Young Smart Farmer ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการจัดงาน มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 87 ราย โดยในวันนี้จัดนิทรรศการในหัวข้อโรงเรือนอัจฉริยะ ระบบการให้น้ำพืช และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกษตร ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตพืชของตนเองได้อย่างเหมาะสม

ประชุมหารือเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายปราโมทย์ มณีโชติ ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประมชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท โดยมีนายสุวิทย์ สอนสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุม โดยในวันนี้เป็นหารือและทบทวนแผนการแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท (พ.ศ. 2566-2570) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการเกษตรในปัจจุบัน

ฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายวิชาการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง "การพัฒนาระบบการกักเก็บน้ำด้วยวัสดุโครงสร้างผนังเบาวีว่าบอร์ดด้วยเทคนิคน็อคดาวน์สำหรับการเกษตรบนพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว ระยะที่ 2

ฝึกอบรมระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการฝึกอบรมระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense) ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายปัทพงศ์ สารบรรณ์ เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการฝึกอบรม มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 24 ราย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อการหลักการทำงานของระบบ Handysense เทคนิคการติดตั้งระบบ HandySense ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และศึกษาดูงานแปลงเกษตรอัจฉริยะและแปลงต้นแบบระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense) ของศูนย์ฯ<

ประชุมคณะทำงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2565ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท โดยมีนายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดอยุธยาเป็นประธาน

ฝึกอบรมโครงการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก

วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการฝึกอบรมโครงการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก มีเกษตรกรเป้าหมาย 25 ราย โดยมีนางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้

ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานโครงการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานโครงการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565 ภายใต้ชื่อ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom Meeting ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท โดยมีนายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธาน

ประชุมสำนักงานประจำ เดือนเมษายน 2565

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมสำนักงานประจำ เดือนเมษายน 2565 ครั้งที่ 4/2565 โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เ ข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและร่วมวางแผน การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรต่างๆ

อบรมระบบบำเหน็จบำนาญ

วันที่ 28 เมษายน 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง (ระบบ Digital Pension) ผ่าน Facebook Live

อบรมมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อย

วันที่ 28 เมษายน 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการอบรมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง "มาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อย โดยมี ผศ.ดร.เบญจมาภรณ์ พิมพา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้

ฝึกอบรมระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)

วันที่ 28 เมษายน 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการฝึกอบรมระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense) ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท โดยมี ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการฝึกอบรม มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 25 ราย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อการหลักการทำงานของระบบ Handysense เทคนิคการติดตั้งระบบ HandySense ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และศึกษาดูงานแปลงเกษตรอัจฉริยะและแปลงต้นแบบระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense) ของศูนย์ฯ

ประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยนาท

วันที่ 28 เมษายน 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท เพื่อทราบงานราชพิธี/รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และมติ ครม. ที่สำคัญของกระทรวงต่างๆ และงานสำคัญของส่วนราชการ โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดชัยนาท

วันที่ 27 เมษายน 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณาการจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ กลุ่มผู้เลี้ยงแพะเนื้อแปลงใหญ่ อำเภอเนินขาม การขอยกเลิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวบ้านใหม่หินเรียง หมู่ 7 ตำบลวังตะเคียน และการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท โดยมีนายสุวิทย์ สอนสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

กำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยในจุดสาธิตระบบน้ำหยดในแปลงปลูกข้าวโพดหวาน

วันที่ 25 เมษายน 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการกำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยในจุดสาธิตระบบน้ำหยดในแปลงปลูกข้าวโพดหวาน พื้นที่ประมาณ 2 งาน เพื่อเป็นจุดสาธิตด้านการใช้ระบบน้ำหยดให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

เข้าร่วมในพิธีถวายราชสักการะในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายปราโมทย์ มณีโชติ ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมในพิธีถวายราชสักการะในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนภายใต้โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชัยนาท

วันที่ 21 เมษายน 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนภายใต้โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณ 2565 ณ วัดประทุมธาราม ม.2 ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธ

การฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ

วันที่ 20-22 เมษายน 2565 นายปราโมทย์ มณีโชติ ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ ครั้งที่ 1 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Aplication โดยมีนายวุฒิชัย ชินวงษ์ ผู้อำนวยการกองแผนงานกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้ โดยวันนี้มีการถ่ายทอดพื้นฐานการเขียนโครงการ การประเมินปัญหา และการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัญหา ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

การฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก

วันที่ 18-21 เมษายน 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนักภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ถ่ายทอดความรู้การใช้บำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรหลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล แนะนำการใช้เครื่องมือให้ถูกต้องและฝึกปฏิบัติการถอด-ประกอบของเครื่องยนต์ดีเซล ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ข้าว ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 25 ราย โดยมีนายชัยดิษฐ์ คำอำนวย เกษตรอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้ง

การพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเกษตรชุมชนในพื้นที่แปลงใหญ่

วันที่ 18-21 เมษายน 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเกษตรชุมชนในพื้นที่แปลงใหญ่ โดยดำเนินการถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อเรื่อง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อยกระดับการผลิตพืช เทคนิคการใช้ บำรุงรักษา และซ่อมแซมโดรนเพื่อการเกษตร การบริหารจัดการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรในรูปแบบกลุ่ม และเทคนิคการจัดทำบัญชีในการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร ณ ที่ทำการแปลงใหญ่มะม่วง ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง มีเกษตรเข้าร่วมจำนวน 25 ราย

ประชุมกำหนดแนวทางการฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก

วันที่ 8 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนักภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจัรกลทางการเกษตรประจำปี 2565 เพื่อกำหนดหัวข้อและเนื้อหาในการฝึกอบรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งโครงการ ผ่านระบบ Application Zoom ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด

วันที่ 7 เมษายน 2564 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาคัดเลือกชนิดสินค้าเพื่อจัดทำข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ การขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท โดยมีนายสุวิทย์ สอนสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

อบรมเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 7 เมษายน 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรประจำปี 2565 ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) เรื่องเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำระดับแปลงเกษตรกรด้วยระบบน้ำหยดสำหรับมันสำปะหลังและอ้อยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

วันที่ 6 เมษายน 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธี

ประชุมสำนักงานประจำเดือน

วันที่ 4 เมษายน 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมสำนักงานประจำ เดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2565 โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

วันที่ 1 เมษายน 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ บึงสำเภา หมู่ที่ 4 ตำบลธรรมมามูล จังหวัดชัยนาท โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

ออกหน่วยบริการความรู้ด้านเทคนิคการซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร

วันที่ 30 มีนาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกหน่วยบริการความรู้ด้านเทคนิคการซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรและเทคนิคการติดตั้งระบบการให้น้ำพืช โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระรานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานและมีเกษตรกรเข้าร่วมงาน 100ราย

ประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยนาท

วันที่ 28 มีนาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท เพื่อทราบงานราชพิธี/รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และมติ ครม.ที่สำคัญของกระทรวงต่าง ๆ และงานสำคัญของส่วนราชการ โดยมี นายรังสรรค์ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

วันที่ 24 มีนาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เจ้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 31 ราย ในหัวข้อเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ พร้อมสาธิตและดูงานจุดเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ อาทิเช่น จุดเรียนระบบการให้น้ำพืช จุดเรียนระบบน้ำอัจฉริยะ จุดเรียนรู้โรงเรือนอัจฉริยะ และจุดเรียนรู้ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดชัยนาท

วันที่ 23 มีนาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณา แนวทางการจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด ของคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน จังหวัดชัยนาท และการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท โดยมีนายสุวิทย์ สอนสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “R2R" เสริมพลังสร้างสรรค์

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “R2R เสริมพลังสร้างสรรค์ ผู้นำการเปลี่ยนงานส่งเสริมการเกษตร” ครั้งที่ 2 / 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 23 มีนาคม 2565 งานพัสดุ ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง และ แนวทางการปฏิบัติตามหนังสือเวียน ว 78 โดยมี ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้ารับฟังอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ร่วมการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ

วันที่ 22 มีนาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 1 เป็นประธาน

ร่วมการประชุมคณะทำงานประสานงานและกำกับติดตามการดำเนินโครงการ

วันที่ 22 มีนาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานประสานงานและกำกับติดตามการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง บ้านเนินขาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและกำกับติดตามการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง บ้านเนินขาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยนาท ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ พร้อมทั้งการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร แบบพึ่งพาตนเอง บ้านเนินขาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (401) ศาลากลาง จังหวัดชัยนาท โดยมี นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนภายใต้โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชัยนาท

วันที่ 17 มีนาคม 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)โดยมีนายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ผ่าน Facebook Live ของกรมบัญชีกลาง ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนภายใต้โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชัยนาท

วันที่ 17 มีนาคม 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนภายใต้โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณ 2565 ณ วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ม.2 ต.โพงามอ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธี

ศึกษาดูงานและประสานขอข้อมูลและวิธีการการแปรรูปส้มโอขาวแตงกวาสู่ความยั่งยืน

วันที่ 16 มีนาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ศึกษาดูงานและประสานขอข้อมูลและวิธีการการแปรรูปส้มโอขาวแตงกวาสู่ความยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษกิจ ด้านนวัตกรรม โดยคำนึงการคิดแบบสร้างสรรค์ แปรรูปผ่านแนวความคิด Zero Waste ให้เศษเหลือ 0 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่ผลผลิตเกษตรชัยนาท ตำบลหนองแค อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

ฝึกอบรมระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)

วันที่ 16 มีนาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการฝึกอบรมระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense) ภายใต้โครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท โดยมี ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโลยีการเกษตร ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการฝึกอบรม มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 23 ราย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อการหลักการทำงานของระบบ Handysense เทคนิคการติดตั้งระบบ HandySense และศึกษาดูงานแปลงเกษตรอัจฉริยะและแปลงต้นแบบระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense) ของศูนย์ฯ

ติดตามสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์ GI

วันที่ 4 มีนาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาทและคณะตรวจติดตาม ลงพื้นที่ตรวจรับรองและตรวจติดตามสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(งบประมาณจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพื้นที่ ตำบลเที่ยงแท้ 2 ราย ตำบลแพรกศรีราชา 3 ราย อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รวมเกษตรกร 5 ราย

ถ่ายทอดความรู้หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

วันที่ 3 มีนาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท ดำเนินการถ่ายทอดความรู้หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ภายใต้กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรืองในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศาลาวัดรางจิก หมู่ที่ 7 ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 15 ราย

ติดตามสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์ GI

วันที่ 3 มีนาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาทและคณะตรวจติดตาม ลงพื้นที่ตรวจรับรองและตรวจติดตามสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(งบประมาณจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพื้นที่ ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รวมเกษตรกร 11 ราย

นิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอสาธิราช ฯ สยามมงกุฎราชกุมาร

วันที่ 3 มีนาคม 2565 ฝ่ายบริหารทัวไป ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอสาธิราช ฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 2 ณ วัดบางศาลา ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทองโดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี มีเกษตรกรเข้าร่วม 100 รายมีเกษตรกรเข้าเยี่ยมชม60ราย มีเกษตรกรลงทะเบียนรับเอกสารและสอบถามปัญหาเครื่องยนต์ 20 ราย

พัฒนาพื้นที่โดยการกำจัดวัชพืช ไถพรวนดิน

วันที่ 2 มีนาคม 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการพัฒนาพื้นที่โดยการกำจัดวัชพืช ไถพรวนดินในจุดเรียนรู้แปลงไม้ผลผสมผสาน และ แปลงสวนป่า ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายไพศาล สอนรอด ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ของกลุ่ม/ฝ่าย และศูนย์ปฏิบัติการ 3 ศูนย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท โดยมี นายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายปราโมทย์ มณีโชติ ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธาน

ซ่อมแซมบำรุงรักษารถแทรคเตอร์

วันที่ 2 มีนาคม 2565 ฝ่ายบริหารทั้วไป ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษารถแทรคเตอร์เนื่องจากซิลกระบอกบังคับเลี้ยวฉีกขาดตามอายุการใช้งาน เพื่อให้พร้อมใช้งานในแปลงจุดเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท

ประชุมสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ตรวจติดตามสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์ GI

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาทและคณะตรวจติดตาม ลงพื้นที่ตรวจรับรองและตรวจติดตามสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(งบประมาณจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพื้นที่ ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท รวมเกษตรกร 5 ราย

ร่วมการประชุมทำประชาพิจารณ์

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมทำประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดทำเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน

ตรวจติดตามสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์ GI

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายวิชาการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาทและคณะตรวจติดตาม ลงพื้นที่ตรวจรับรองและตรวจติดตามสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(งบประมาณจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพื้นที่อำเภอวัดสิงห์ 3 ราย อำเภอหันคา 1 ราย และอำเภอหนองมะโมง 1 ราย รวมเกษตรกร 5 ราย

ร่วมการประชุมหารือคัดเลือกสินค้าที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ได้เข้าร่วมการประชุมหารือคัดเลือกสินค้าที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท ตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 เพื่อรายผลความก้าวหน้าของสินค้า ด้านพืช ประมงปศุสัตว์นำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในแต่ละประเด็น ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท โดยมีนายสุวิทย์ สอนสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาทเป็นประธาน

ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการและงบประมาณรายจ่าย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยศูนย์ได้รายงานผลปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานแก่คณะติดตามจากสำนักงานส่งเสริมพัฒนาการเกษตรที่ 1 โดยมี นายวีระชัย เข็มวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ คณะติดตามได้ให้คำแนะนำแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรตามบทบาทภารกิจของศูนย์ ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท

ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยนาท

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เพื่อทราบงานราชพิธี/รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และ มติ ครม.ที่สำคัญของกระทรวงต่างๆ และ งานสำคัญของส่วนราชการ ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงโรตารี่พรวนดิน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงโรตารี่พรวนดินกำจัดวัชพืชแบบกึ่งอัตโนมัติให้พร้อมใช้งานในแปลงจุดเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท

ถ่ายทอดความรู้และจัดนิทรรศการ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมถ่ายทอดความรู้และจัดนิทรรศการเรื่องเกษตรอัจฉริยะในสวนไม้ผลและนวัตกรรมในการปลูกมะยงชิด งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ที่ทำการแปลงใหญ่มะยงชิด ต. ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 120 ราย ซึ่งในวันนี้ได้บรรยายในหัวข้อการใช้งานและการติดตั้งระบบน้ำอัจฉริยะในแปลงปลูกมะยงชิดอย่างเหมาะสม

ออกหน่วยบริการเครื่องจักรกลเกษตรภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1จังหวัดชัยนาท ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานในการขยายผลงานวิจัยสู่เกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เพื่อสรุปผลการนำระบบน้ำไปใช้งานในแปลงปลูกส้มโอขาวแตงกวา รวมทั้งปัญหาอุปสรรคการใช้งาน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 30 ราย

ออกหน่วยบริการเครื่องจักรกลเกษตรภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ออกหน่วยบริการเครื่องจักรกลเกษตรภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 300 ราย โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธี มีผู้เข้ารับการจากศูนย์ฯ จำนวน 30 ราย

ตรวจเช็ครถแทรคเตอร์และเครื่องตัดหญ้า

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการทำการตรวจเช็ครถแทรคเตอร์และเครื่องตัดหญ้าเพื่อให้พร้อมในการใช้งาน ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ร่วมรับฟังการประชุมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านทางระบบ Zoom Meetting โดยมีนายไพฑูรย์ รื่นสุข เป็นประธานในการประชุม ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดความชื้นตามลำดับชั้น

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการปรับปรุงร่องระบายน้ำเพื่อระบายน้ำฝนลงสู่แหล่งเก็บกักน้ำของศูนย์ฯ ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ปรับปรุงร่องระบายน้ำเพื่อระบายน้ำฝนลงสู่แหล่งเก็บกักน้ำของศูนย์ฯ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการปรับปรุงร่องระบายน้ำเพื่อระบายน้ำฝนลงสู่แหล่งเก็บกักน้ำของศูนย์ฯ ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ร่วมการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณลงทุน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่พัสดุ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมนันทภรณ์ โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท จังหวัดชัยนาท โดยมีนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมดังกล่าว

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การใช้งาน HandySense

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การใช้งาน HandySense ภายใต้การฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ "ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)" ระดับที่ 1 รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการความร่วมมือส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นธานเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท

ใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นส้มโอขาวแตงกวาต้นกล้วยน้ำหว้าและต้นน้อยหน่า

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายวิชาการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นส้มโอขาวแตงกวาต้นกล้วยน้ำหว้าและต้นน้อยหน่า พื้นที่ 6 ไร่ ณ แปลงเรียนรู้ด้านระบบการให้น้ำอัจฉริยะของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้แก่เกษตร

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายวิชาการและฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท ร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ครั้งที่4/2565 เพื่อให้การจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิดประโยช์นแก่ทางราชการ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท มีเกษตรกรเข้าร่วม 80 ราย โดยมีนายสุพล ภูมิฐานนท์ นายอำเภอจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มประชาชนจังหวัดชัยนาท

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มประชาชนจังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนวัดดอนสีนวนหมู่ 11 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญผู้ว่าราชการจังชัยนาทเป็นประธานในพิธี

ตรวจเช็คและซ่อมแซมอุปกรณ์พ่วงท้ายแทรกเตอร์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการตรวจเช็ค และซ่อมแซมอุปกรณ์พ่วงท้ายแทรกเตอร์ คูโบต้า M8200 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ถ่ายทอดความรู้ หลักสูตรการยกระดับการทำการเกษตรกรรมด้วยการปรับใช้เทคโนโลยี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ หลักสูตรการยกระดับการทำการเกษตรกรรมด้วยการปรับใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอหนองมะโมง จำนวน 20 ราย ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดยการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้เน้นการถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อระบบการเกษตรให้อัจฉริยะ และระบบน้ำอัจฉริยะ นอกจากนั้นได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้และติดตั้งระบบน้ำเบื้องต้น และฝึกปฏิบัติการต่ออุปกรณ์ระบบน้ำเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในการติดตั้งระบบการให้น้ำในแปลงเพาะปลูกของตนเองได้

ตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท ดำเนินการตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมใช้ในราชการ ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ตรวจเช็คแทรกเตอร์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการตรวจเช็คแทรกเตอร์ FORD NEWHOLLAND 105 HP ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อดำเนินการตามมาตราการทางสาธารณสุขและให้ทราบแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารราชการและการให้บริการประชาชน ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ป้องกันกำจัดศัตรูพืช

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายวิชาการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ณ แปลงเรียนรู้ระบบการให้น้ำอัจฉริยะ ของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท บนพื้นที่ 6 ไร่

ฝึกอบรมรูปแบบการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการเข้าร่วมฝึกอบรมรูปแบบการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายวิชาการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาทดำเนินการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร โดยวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหลักสูตรการใช้น้ำในระดับไร่นาหลักสูตรการใช้น้ำในระดับไร่นาโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ณ ศาลากลางบ้านหมู่ที่10 ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาทโดยในวันนี้ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการให้น้ำตามความต้องการของพืชไร่(มันสำปะหลัง)และการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการติดตั้งระบบน้ำหยดในแปลงมันสำปะหลัง มีเกษตรกรเข้ารับการถ่ายทอดความรู้จำนวน 50 ราย

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรระดับจังหวัดชัยนาท

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรระดับจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1 /2565 เพื่อพิจารณาคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดและการเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมติดตามและขับเคลื่อนแบบบรูณาการโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โดยมีนายสุวิทย์ สอนสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2/2565 ณ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ หมู่ที่ 3 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 150 ราย โดยมีนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี

อบรมเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร นำโดยนายไพศาล สอนรอด ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการเข้าร่วมอบรมเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 มีหัวข้อเรื่อง กฏหมาย ระเบียบ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการ ผ่านระบบประชุมทางไกล Applications Zoom โดยมีนายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

พิธีเปิดงานรณรงค์คนชัยนาท กินข้าวชัยนาท

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์คนชัยนาท กินข้าวชัยนาท ประจำปี2565 เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การตลาดการค้าข้าวเพื่อบริโภคและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการข้าวแปรรูป ณ บริเวณพิธีเปิดงาน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในครั้งนี้ มีเกษตรกรเข้าร่วม 150 ราย

ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขตปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ครั้งที่2 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมกรมการเกษตร ประสานการทำงานระหว่างส่วนกลาง รวมทั้งแก้ไข ปัญหาอุปสรรค ผ่านระบบประชุมทางไกล Application Zoom ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท โดยมีนายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาทเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

ความร่วมมือส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่HandySense

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการความร่วมมือส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ HandySense เพื่อรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

อบรมเกษตรกรหลักสูตรการนำเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่มาประยุกต์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายวิชาการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาทดำเนินการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการนำเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่มาประยุกต์ในกิจกรรมผลิตอ้อยโรงงานภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่13 ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท เพื่อให้เกษตรกรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ระบบน้ำหยดในพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเกษตรกรเข้ารับการถ่ายทอดความรู้จำนวน30 ราย

การเตรียมดินและระบบการให้น้ำพืชแก่เกษตรกร

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ด.ตวิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ถ่ายทอดความรู้เรื่องการเตรียมดินและระบบการให้น้ำพืชแก่เกษตรกรเป้าหมายโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 25 ราย ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่5 ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

ประชุมหารือให้ข้อคิดเห็นระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิก

วันที่3 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมหารือให้ข้อคิดเห็นระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิก โครงการ (e-Signature/DigitalSgnature) ผ่านระบบZoom meeting ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท จัดโดยสำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายสารบรรณ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนาย ไตรรัตน์ ดีสุ่น หัวหน้าฝ่ายสารบรรณเป็นประธานเปิดการประชุมฯ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ได้เข้าร่วม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)ปีที่2 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์Application Zoom เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(R2R) ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท โดยมีนางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในการอบรมครั้งนี้

ติดตั้งป้ายแปลง มาตรวัดปริมาณน้ำ และมาตรวัดไฟฟ้า

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายแปลง มาตรวัดปริมาณน้ำ และมาตรวัดไฟฟ้า ในแปลงต้นแบบระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handysense) เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการในแปลงส้มโอขาวแตงกวา ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท

พัฒนาจุดเรียนรู้แปลงปลูกพืชแบบผสมผสาน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการพัฒนาจุดเรียนรู้แปลงปลูกพืชแบบผสมผสาน และแปลงพันธุ์พืชท้องถิ่นโดยดำเนินการตรวจเช็คสายระบบการให้น้ำ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท

ประชุมสำนักงานส่งเสริมพัฒนาการเกษตรที่1 จังหวัดชัยนาท

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายไพศาล สอนรอด นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมการประชุมสำนักงานส่งเสริมพัฒนาการเกษตรที่1 จังหวัดชัยนาท ครั้งที่1/ 2565 เพื่อรายงานผลและแผนการดำเนินงาน ของศูนย์ ฯ โดยมี นายวีระชัย เข็มวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท

ประชุมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ได้เข้าร่วม การประชุมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานและมีแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นและเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานในงานส่งเสริมการเกษตรได้และมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ประชุมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วม การประชุมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานและมีแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นรวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการเกษตรได้ และมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาทโดยมี นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและสรุปประเด็นข้อตรวจพบ

วันที่ 31 มกราคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เป็นประธาน ในการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและสรุปประเด็นข้อตรวจพบของกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ สามารถปฏิบัติงานได้ตามระเบียบ ข้อบังคับของราชการและสามารถลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรม จังหวัดชัยนาท

ประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม 2565

วันที่ 31 มกราคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาทเป็นประธานในการประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อติดตาม และสรุปผลการดำเนินงานและพิจารณาแผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร

วันที่ 28 มกราคม 2565 ฝ่ายวิชาการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการพัฒนาจุดเรียนรู้โรงเรือนอัจฉริยะ โดยดำเนินการปลูกผักสลัดบนแคร่ไม้ไผ่ จำนวน 120 ต้น เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร

วันที่ 28 มกราคม 2565 ฝ่ายวิชาการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราดำเนินการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร โดยวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหลักสูตรการใช้น้ำในระดับไร่นาหลักสูตรการใช้น้ำในระดับไร่นาโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก) อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีเกษตรกรเข้ารับการถ่ายทอดความรู้จำนวน 25 ราย

จัดนิทรรศการเรื่องการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผาในพื้นที่การเกษตร

วันที่ 27 มกราคม 2565 ดร. วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินการจัดนิทรรศการเรื่องการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผาในพื้นที่การเกษตร และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2565ณ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 10 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยมี นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้

จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 27 มกราคม 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1/2565 ณ อาคารตลาดนัดบ้านวังมืด ม.5 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 100 ราย โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี

ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร

วันที่ 27 มกราคม 2565 ฝ่ายวิชาการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราดำเนินการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร โดยวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหลักสูตรการใช้น้ำในระดับไร่นาหลักสูตรการใช้น้ำในระดับไร่นาโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีเกษตรกรเข้ารับการถ่ายทอดความรู้จำนวน 25 ราย

ประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 27 มกราคม 2565 นายสุวิทย์ สอนสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท มี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

ไถพรวนและปลูกปอเทืองจุดเรียนรู้พัฒนาการเตรียมดินพร้อมให้น้ำด้วยระบบสปริงเกลอร์

วันที่ 26 มกราคม 2565 ฝ่ายวิชาการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการไถพรวนและปลูกปอเทืองจุดเรียนรู้พัฒนาการเตรียมดินพร้อมให้น้ำด้วยระบบสปริงเกลอร์ ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชัยนาท

วันที่ 26 มกราคม 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป โดยนายไพศาล สอนรอด นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชัยนาท ประเภทภัยแล้ว ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท เพื่อทราบสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดชัยนาท โดยมีนายสุวิทย์ สอนสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุม

ประชุมหน่วยงานสังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท

วันที่ 25 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมหน่วยงานสังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เพื่อพิจารณาจัดส่งผลงานหรือโครงการที่มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรม เพื่อสมัครขอรบรางวัลเลิศรัฐ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท โดยมี นายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

พัฒนาพื้นที่บริเวณภายในศูนย์ฯ และจัดทำแนวกันไฟ

วันที่ 25 มกราคม 2565 ดร. วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่บริเวณภายในศูนย์ฯ และจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟไหม้อาคารและทรัพย์สิน ตลอดจนปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ประชุมหารือการขับเคลื่อน BCG Model ด้านการเกษตร ระดับจังหวัดชัยนาท

วันที่ 24 มกราคม 2564 นายปราโมทย์มณีโชติ ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมหารือการขับเคลื่อน BCG Model ด้านการเกษตร ระดับจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท โดยมีนายสุวิทย์ สอนสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

รับฟังการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

วันที่ 24 มกราคม 2565 ดร. วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Appliaction Zoom ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

ประชุมชี้แจงการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดด้านการเงิน การคลัง

วันที่ 24 มกราคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประชุมชี้แจงการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดด้านการเงิน การคลัง เพื่อที่ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเรื่อง หลักการเตรียมดิน

วันที่ 21 มกราคม 2565 ฝ่ายวิชาการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท ดำเนินการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเรื่อง หลักการเตรียมดินและเรื่อง ระบบน้ำในแปลงมันสำปะหลัง ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่10 ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท มีเกษตรกรเข้าร่วมรับการถ่ายทอดจำนวน 26 ราย

ประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 21 มกราคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท โดยมีนางศศิญา เพชรกำเนิด นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ เป็นประธาน

ถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสำหรับเกษตรกร

วันที่ 20 มกราคม 2565 ฝ่ายวิชาการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสำหรับเกษตรกร เรื่องแนวทางการใช้ระบบการให้น้ำพืชอย่างมีประสิทธิภาพและระบบการให้น้ำพืชเบื้องต้น ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย หมู่ที่ 10 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 50 ราย

จัดนิทรรศการและบริการให้คำปรึกษาการใช้และบำรุงรักษาเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตร

วันที่ 20 มกราคม 2565 ด.ร วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท และ ฝ่ายส่งเสริมวิศกรรมเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการและบริการให้คำปรึกษาการใช้และบำรุงรักษาเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตร โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปี 2565 จังหวัด ชัยนาท ณ เทศบาลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธาน มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน 100 ราย และมีเกษตรกรเข้ารับบริการที่ลงทะเบียน จำนวน 14 ราย

ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเรื่อง หลักการเตรียมดินและเรื่อง ระบบน้ำในแปลงมันสำปะหลัง

วันที่ 19 มกราคม 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท ดำเนินการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเรื่อง หลักการเตรียมดินและเรื่อง ระบบน้ำในแปลงมันสำปะหลัง ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่14 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท มีเกษตรกรเข้าร่วมรับการถ่ายทอดจำนวน 26 ราย

ประชุมติดตามและเร่งรัดการดำเนินการโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 19 มกราคม 2565 ดร. วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประชุมติดตามและเร่งรัดการดำเนินการโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

งานรัฐพิธี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565

วันที่ 18 มกราคม 2565 ดร. วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมงานรัฐพิธี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

สาธิตและสนับสนุนการติดตั้งระบบการให้น้ำพืช

วันที่ 18 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการสาธิตและสนับสนุนการติดตั้งระบบการให้น้ำพืช ในแปลงเพาะปลูกพื้นที่ 2ไร่ ของเกษตรกรอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา

วันที่ 18 มกราคม 2565 ฝ่ายวิชาการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา ให้แก่เกษตรกรในพื้นจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 50 ราย ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ

วันที่ 18 มกราคม 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท ดำเนินการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ทะเบียน บจ-3249 ชัยนาท ได้ประกอบเครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง โดยนายไพศาล สอนรอด นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ควบคุมกำกับดูแล

ประชุมการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 17 มกราคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ประชุมการตรวจติดตามงาน ตามแผนการตรวจราชการ

วันที่ 17 มกราคม 2565 ดร. วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมการตรวจติดตามงาน ตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท โดยมี นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 1 ,15 และ18 เป็นประธาน

ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดความชื้นตามลำดับชั้น

วันที่ 13 มกราคม 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดความชื้นตามลำดับชั้น ในแปลงต้นแบบระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handysense) ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

อบรมระบบบําเหน็จบํานาญ

วันที่ 13 มกราคม 2565 นายปราโมทย์ มณีโชติ ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระบบบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง(Digital Pension) สำหรับผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ รุ่นที่ 4 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม cisco webex ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นส้มโอขาวแตงกวา

วันที่ 13 มกราคม 2565 ฝ่ายวิชาการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นส้มโอขาวแตงกวา โดยใช้ระบบการให้ปุ๋ยในระบบน้ำ (Fertigation) จำนวน 96 ต้น บนพื้นที่ 6 ไร่ ณ แปลงเรียนรู้ด้านระบบการให้น้ำอัจฉริยะของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อใช้ในการไถกลบตอซัง

วันที่ 13 มกราคม 2565 ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อใช้ในการไถกลบตอซัง และถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อลดปัญหาการเผาในพื้นที่ทางการเกษตร ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอบางบาล จำนวน 30 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่าย) สวนบวรรังษี หมู่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมติดตามการติดตั้งอุปกรณ์ระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)

วันที่ 12 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมติดตามการติดตั้งอุปกรณ์ระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)และพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมในงานส่งเสริมการเกษตรผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ

วันที่ 12 มกราคม 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไปศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom meeting ณ ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรโดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ

วันที่ 11 มกราคม 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไปศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom meeting ณ ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรโดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน

ประชุมติดตามการติดตั้งอุปกรณ์ระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)

วันที่ 11 มกราคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมติดตามการติดตั้งอุปกรณ์ระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense) และพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมในงานส่งเสริมการเกษตรผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท โดยมีนางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน

ประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 10 มกราคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท โดยมีนางศศิญา เพชรกำเนิด นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ เป็นประธาน

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมติดตาม

วันที่ 10 มกราคม2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมติดตามและขับเคลื่อนแบบบูรณาการโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท โดยมีนายสุวิทย์ สอนสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาทเป็นประธาน

ประชุมสำนักงานประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2564

วันที่ 7 มกราคม 2565 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมสำนักงานประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2564 โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

อบรมหลักสูตรข้อพึงระวังการปฏิบัติงานด้านการเงิน

วันที่ 6 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชี ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรข้อพึงระวังการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ผ่านโปรแกรมการประชุมแบบออนไลน์ Zoom Meetting Online โดยในวันนี้ได้รับความรู้ในเรื่องข้อควรระวังการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน และการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ฝึกอบรมการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 6 มกราคม 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี และเกษตรอำเภอบ้านสร้าง ดำเนินการฝึกอบรมการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ข้าว ม.7 ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 13ราย

ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร

วันที่ 6 มกราคม 2565 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร โดยวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหลักสูตรการใช้น้ำในระดับไร่นาหลักสูตรการใช้น้ำในระดับไร่นาโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ณ แปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบระบบน้ำในไร่นาหมู่ที่ 2 ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีเกษตรกรเข้ารับการถ่ายทอดความรู้จำนวน 50 ราย

ฝึกอบรมการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 5 มกราคม 2565 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี และ เกษตรอำเภอบ้านสร้าง ดำเนินการฝึกอบรมการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 13 ราย โดยมีเกษตรอำเภอบ้านสร้าง เป็นประธานเปิดในครั้งนี้

การถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรเป้าหมายแบบมีส่วนร่วม

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนนบุรี ดำเนินการถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรเป้าหมายแบบมีส่วนร่วม หลักสูตรการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสำหรับเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมีเกษตรกรเข้ารับการถ่ายทอดความรู้จำนวน 50 ราย

การประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยนาท

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 12/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรสร้างช่างเกษตรหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรสร้างช่างเกษตรหลักสูตรพื้นฐาน โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีและเกษตรอำเภอศรีประจันต์เกษตรกรเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 50 รายและนำเครื่องยนต์การเกษตรมาขอรับคำปรึกษาและรับบริการจำนวน 3 เครื่อง

ออกหน่วยบริการคลินิกเครื่องจักรกลการเกษตร

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการออกหน่วยบริการคลินิกเครื่องจักรกลการเกษตร โดยจัดนิทรรศการและบริการให้คำปรึกษาการใช้และบำรุงรักษาเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตร โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดไผ่สง ตำบลไผ่ขวาง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายศักดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน 100 ราย และมีเกษตรกรเข้ารับบริการที่ลงทะเบียน จำนวน 11 ราย

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท โดยมีนายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1จังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาทร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการใหม่(field day)ประจำปี2564 ณ ศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ(ยุราวรรณฟาร์มเห็ด)หมู่ที่6 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอป่าโมก เป็นประธานในพิธีเปิด มีเกษตรกรเข้าร่วม 25 ราย

สัมมนา DOAE Next Step ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมสัมมนา DOAE Next Step ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

สัมมนา DOAE Next Step ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมสัมมนา DOAE Next Step ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่ สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

สัมมนาเรื่องภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560

วันที่ 23 ธันวาคม 2556 นายปราโมทย์ มณีโชติ ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมสัมมนาเรื่องภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 และแนวโน้มปี 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom meeting Aplication ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการสัมมนาครั้งนี้

ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรสร้างช่างเกษตรหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรสร้างช่างเกษตรหลักสูตรพื้นฐาน โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว และเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์เกษตรกรเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 25 รายและนำเครื่องยนต์เกษตรเข้ารับบริการ เปลี่ยนถ่ายน้ำเครื่อง เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ล้างกรองอากาศ ปรับตั้งสายพาน ตรวจตั้งวาล์ว จำนวน 6 เครื่อง

ให้คำปรึกษาการใช้และบำรุงรักษาเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตร

วันทึ่ 23 ธันวาคม 2564 ฝ่ายบริหารทั่วไป และ ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมจัดนิทรรศการและบริการให้คำปรึกษาการใช้และบำรุงรักษาเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตร โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ณองค์การบริหารส่วนตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธาน มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน 100 ราย และมีเกษตรกรเข้ารับบริการที่ลงทะเบียน จำนวน 16 ราย

ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรสร้างช่างเกษตรหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรสร้างช่างเกษตรหลักสูตรพื้นฐาน โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2565 ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท และ สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา โดยมีนายชัด ขำเอี่ยม เกษตรอำเภอหันคา เป็นประธาน เกษตรกรเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 25 รายและนำเครื่องยนต์เกษตรเข้ารับบริการ เปลี่ยนถ่ายน้ำเครื่อง เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ล้างกรองอากาศ ปรับตั้งสายพาน ตรวจตั้งวาล์ว จำนวน 9 เครื่อง บ้านดงมะเขือ หมู่ที่ 10 ต.เด่นใหญ่่ อ.หันคา จ.ชัยนาท

ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรสร้างช่างเกษตรหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรสร้างช่างเกษตรหลักสูตรพื้นฐาน โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว และ เกษตรอำเภอคลองหาด เกษตรกรเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 25 รายและนำเครื่องยนต์เกษตรเข้ารับบริการ เปลี่ยนถ่ายน้ำเครื่อง เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ล้างกรองอากาศ ปรับตั้งสายพาน ตรวจตั้งวาล์ว จำนวน 3 เครื่อง

การประชุมติดตามและขับเคลื่อนแบบบูรณาการ

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมติดตามและขับเคลื่อนแบบบูรณาการโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขตตรวจราชการที่ 1 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท โดยมีนายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 1 เป็นประธาน

ฝึกอบรมการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายปราโมทย์ มณีโชติ ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ และ นายอภิสิทธิ์ พูลผล ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับเจ้าหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting Application ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร เรื่อง หลักการเตรียมดิน และระบบน้ำในแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมการอบรมให้ความรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนา ณ ศาลาSML หมู่ที่ 10 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 20 ราย

ฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรหลักสูตรพื้นฐาน โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2565 ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาทและสำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ โดยมีนายประสาน จำนงค์นาถ เกษตรอำเภอวัดสิงห์ เป็นประธานเปิด เกษตรกรเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 25 รายและนำเครื่องยนต์เกษตรเข้ารับบริการ เปลี่ยนถ่ายน้ำเครื่อง เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ล้างกรองอากาศ ปรับตั้งสายพาน ตรวจตั้งวาล์ว จำนวน 25 เครื่อง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสำนักจั่น หมู่ที่ 5 ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

ฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 21 ธันวาคม2564 ฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน ณ ที่ทำการแปลงใหญ่บ้านวังบูรพา ม.18 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เกษตรกรเป้าหมาย 25 ราย เครื่อง 4 เครื่อง

พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการส่งเสริม

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการส่งเสริม และ พัฒนาฟาร์มให้ได้มาตรฐานแก่เกษตรกร โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าประมง แบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

การประชุมหารือการขับเคลื่อน BCG Model

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมหารือการขับเคลื่อน BCG Model ด้านการเกษตร ระดับจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท โดยมีนายสุวิทย์ สอนสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

ฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุทธานี ดำเนินการฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน ณ ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต.บรงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เกษตรกรเป้าหมาย 25 ราย

ฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุทธานี ดำเนินการฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน ณ ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต.บรงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เกษตรกรเป้าหมาย 25 ราย

ฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน ณ ที่ทำการแปลงใหญ่กล้วยหอมคาเวนดิช ม.9 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เกษตรกรเป้าหมาย 25 ราย โดยมีนายปราโมทย์ อนุศาสนนันท์ เกษตรอำเภอบ่อพลอยเป็นประธานเปิด

การถ่ายทำวีดีทัศน์แนะนำการติดตั้งและใช้งานระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ(Handysense)

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ร่วมดำเนินการถ่ายทำวีดีทัศน์แนะนำการติดตั้งและใช้งานระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ(Handysense) ณ แปลงสาธิตการเกษตรอัจฉริยะ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร และ ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมจัดงานโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"จังหวัดชัยนาท(ครั้งที่1) ณ วัดหนองเด่น หมู่ที่4 ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท มีประชาชนที่สนใจเรื่องการใช้บำรุงรักษาเครื่องยนต์การเกษตรจำนวน25ราย โดยมีนาย รังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

ออกหน่วยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมออกหน่วยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วัดดอนกระเชา หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 100 ราย มีเกษตรสนใจเยี่ยมชม 60 ราย มีเกษตรกรลงทะเบียน 20 ราย และมีเกษตรกรขอรับเอกสาร 40 ราย โดยมีนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน

ฝึกอบรมการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก และเกษตรอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ดำเนินการฝึกอบรมการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 2 ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 25 ราย

ฝึกอบรมการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 26 ราย

ฝึกอบรมการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการดำเนินการฝึกอบรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 13 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 29 ราย มีเครื่องยนต์เกษตรเข้ามาร่วมฝึกปฏิบัติจำนวน 3 เครื่อง

ฝึกอบรมการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก และ เกษตรอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ดำเนินการฝึกอบรมการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2565 เกษตรกรเป้าหมาย 25 ราย โดยมีนางนาริสา บุญเพิ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอปากพลี เป็นประธาน

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regon Workshop :RW) ครั้งที่1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom Meetting ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท โดยมีนายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regon Workshop :RW) ครั้งที่1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom Meetting ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท โดยมีนายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมให้ข้อมูลการประเมินและวิเคราะห์ลักษณะงานกรอบจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมให้ข้อมูลการประเมินและวิเคราะห์ลักษณะงานกรอบจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท โดยมีนายดนัย ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการกองเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลาง จังหวัดชัยนาท โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ฝ่ายส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณวัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม (วัดกลาง) ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้

ประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2564

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2564 โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันดินโลก (Word soil Day)

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมจัดนิทรรศการงานวันดินโลก (Word soil Day) 5 ธันวาคม 2564 ในหัวข้อ Halt soil salinization boot soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต ณ สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

การสนับสนุนเครื่องจักรในการเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้

วันที่ 29 พฤศจิกายน2564 ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท สนับสนุนเครื่องจักรในการเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท

การประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ดร.วิไลวรรณ สอนพลู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

การดำเนินการตรวจเช็คซ่อมแซมระบบระบายความร้อน ของเครื่องยนต์ และอุปกรณ์พ่วงท้ายแทรกเตอร์ 2

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการตรวจเช็คซ่อมแซมระบบระบายความร้อน ของเครื่องยนต์ และอุปกรณ์พ่วงท้ายแทรกเตอร์ 60HP (ดิ๊กเจอร์) เพื่อเตรียมพร้อมในการใช้งาน ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ดร.วิไลวรรณ สอนพลู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท โดยมีนายสุวิทย์ สอนสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

การดำเนินงานติดตามให้คำแนะนำกลุ่มศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิต

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นายไพศาล สอนรอด นายช่างเครื่องกลชำนาญงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดสระแก้ว ดำเนินงานติดตามให้คำแนะนำกลุ่มศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิต ณ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

การร่วมนำเสนอการติดตั้งชุดอุปกรณ์ Handysense และระบบการให้น้ำสำหรับแปลงปลูกส้มโอขาวแตงกวา ในการฝึอบรมหลักสูตรระดับที่ 2ระดับที่ 2

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมนำเสนอการติดตั้งชุดอุปกรณ์ Handysense และระบบการให้น้ำสำหรับแปลงปลูกส้มโอขาวแตงกวา ในการฝึกอบรมหลักสูตรระดับที่ 2 การฝึกอบรมแบบเข้มข้นสำหรับการติดตั้ง การใช้งาน การดูแลรักษา การประเมินความเสียหายอุปกรณ์ และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับระบบเกษตรอัจฉริยะ โดยใช้นวัตกรรมแบบเปิด (Handysense) ผ่านระบบการประชุมแบบออนไลน์ Zoom meetting ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

การดำเนินการตรวจเช็คซ่อมแซมและบำรุงรักษารถแทรกเตอร์ 60 HP

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการตรวจเช็คซ่อมแซมและบำรุงรักษารถแทรกเตอร์ 60 HP จำนวน 2 คัน ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ให้คำแนะนำกลุ่มศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิต

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นายไพศาล สอนรอด นายช่างเครื่องกลชำนาญงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเนินขามติดตามให้คำแนะนำกลุ่มศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิต ณ จังหวัดชัยนาท

เข้าร่วมจัดอบรมโครงการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายส่งเสริมการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองร่วมจัดอบรมโครงการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 25 ราย มีเครื่องยนต์เกษตรเข้ามาร่วมฝึกปฏิบัติจำนวน 4 เครื่อง โดยมีนางประชุม รัตนรักษ์ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมแนวทางการส่งเสริม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ดร.วิไลวรรณ สอนพลู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้ายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมแนวทางการส่งเสริมและขยายผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่าง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) และกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม

ประชุมการฝึกอบรมเกษตรอัจฉริยะ HandySense

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมการฝึกอบรมเกษตรอัจฉริยะ HandySense หลักสูตร ระดับที่ 2 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Application Meeting ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

เข้าร่วมจัดอบรมโครงการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายส่งเสริมการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองร่วมจัดอบรมโครงการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน ณ ที่ทำการตำบลจำลองอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 25 ราย มีเครื่องยนต์เกษตรเข้ามาร่วมฝึกปฏิบัติจำนวน 9 เครื่อง โดยมีนางประชุม รัตนรักษ์ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม

ร่วมออกหน่วยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 23 พฤศจิกายน2564 ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมออกหน่วยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ณ.สำนักงานเขตทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมี นาย ดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา เป็นประธานเปิดงาน มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน150ราย เกษตรกรเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ50ราย เกษตรกรลงทะบียน19ราย

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1

วันที่ 23 พ.ย.2564 ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นายไพศาล สอนรอด นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1 จังหวัดชัยนาท โดยนายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาทเป็นประธาน

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการวิเคราะห์งานของพนักงานจ้างเหมาบริการ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ดร.วิไลวรรณ สอนพลู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการวิเคราะห์งานของพนักงานจ้างเหมาบริการ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

การร่วมนำเสนอการติดตั้งชุดอุปกรณ์ Handysense และระบบการให้น้ำสำหรับแปลงปลูกส้มโอขาวแตงกวา ในการฝึอบรมหลักสูตรระดับที่ 2

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ดร.วิไลวรรณ สอนพลู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (401) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุม

การประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ดร.วิไลวรรณ สอนพลู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของส่วนราชการในจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (ห้อง501) ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุม

ดำเนินการปรับปรุงระบบการให้น้ำ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการปรับปรุงระบบการให้น้ำ ภายในจุดเรียนรู้ระบบการให้น้ำอัจฉริยะ(แปลงปลูกส้มโอขาวแตงกวา) ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท