ข้อมูลหน่วยงาน

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

งานเด่นของ ศทว.ชน.

งานเด่นของ ศทว.ชน.
  • สร้างช่างเกษตรท้องถื่น
  • ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อยกระกับการผลิตพืช
  • ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการน้ำในแปลงเพาะปลูกพืช
  • ส่งเสริมและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนเพื่อเพิมประสิทธิภาพการผลิตพืช
  • ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตรเอยกระดับการทำการเกษตร