• ยินดีต้อนรับเข้าสู่

  ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
  ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

 • ยินดีต้อนรับเข้าสู่

  ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
  ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

 • ยินดีต้อนรับเข้าสู่

  ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
  ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ภาพกิจกรรม

ขนย้ายชุดเครื่องมือสำหรับไถระเบิดดินดาน ไถหัวหมู และไถพรวน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการขนย้ายชุดเครื่องมือสำหรับไถระเบิดดินดาน ไถหัวหมู และไถพรวน 20 จาน สำหรับจัดทำแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง
ายใต้โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ ณ แปลงมันสำปะหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบ T&V

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2565 ดร. วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระข้าร่วมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วางแผนการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและวางแนวทางการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิด

ประชุมคลินิกงานคลัง

วันที่ 21พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลัมพร จันทร์เรือง เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี และนายอภิสิทธิ พูลผล เจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าร่วมประชุมคลินิกงานคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่2/2565 เพื่อชี้แจง เส้นทางสู่ความสำเร็จในมิติด้านการเบิกจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2565 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การติดตามเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายงบลงทุนประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 การบริหารสินทรัพย์รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท


--Web Link--