ข้อมูลหน่วยงาน

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

บทบาทภารกิจ

1) ศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ วิจัยประยุกต์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่
3) เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการเกษตรด้วยเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกษตรเพื่อใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
4) ให้บริการปรึกษา แนะนำ ออกแบบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบงานทางเทคนิคด้านวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย