ข่าว

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ข่าว

ข่าววิศวกรรมเกษตร

 • รับข้อเสนอโครงการเพื่อลดปัญหาหมอกควันจากภาคการเกษตรของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562Feb 8, 2018
 • โรงเรือนอัจฉริยะ: นวัตกรรมตอบโจทย์เกษตร 4.0 ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)Dec 10, 2018
 • ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการ การประชุมนานาชาติวิชาการครั้งที่ 12 & การประชุมแห่งชาติวิชาการครั้งที่ 20 (วิชาการ 2019) จัดโดยสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยNov 24, 2018
 • กิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภาคการเกษตร (Young Smart Maker for Agriculture) หลักสูตรระบบการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี IoT (Smart Internet of Things for Irrigation System)Sep 14, 2018
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรฯ สำหรับการเตรียมดินในการดำเนินงานส่งเสริมการไถระเบิดดินดานแปลงสาธิตผลิตมันสำปะหลังคุณภาพดี จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 16 มกราคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่ามกันของชุมชน จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 5 มกราคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำคู่มือสำหรับดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่ามกันของชุมชน จำนวน 60 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 5 มกราคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายไวนิล) สำหรับดำเนินงานโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่ามกันของชุมชน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 5 มกราคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับดำเนินงานโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่ามกันของชุมชน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 5 มกราคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับดำเนินงานโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่ามกันของชุมชน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 5 มกราคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 2539-02307-0709-002-001 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 3 มกราคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการดำเนินการติดตามให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนดำเนินงาน ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่ามกันของชุมชน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 20 ธันวาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับการดำเนินการติดตามให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนดำเนินงาน ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่ามกันของชุมชน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 16 ธันวาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาฉีดพ่นสารเคมี สำหรับดำเนินงานจัดทำแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 16 ธันวาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องปลูกพร้อมใส่ปุ๋ยสำหรับดำเนินงานจัดทำแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 6 ธันวาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อพร้อมสำหรับดำเนินงานจัดทำแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 29 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบให้เป็นจุดเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 29 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบให้เป็นจุดเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 28 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับดำเนินงานจัดทำแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 25 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุระบบการให้น้ำพืชสำหรับดำเนินงานจัดทำแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 23 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบให้เป็นจุดเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 23 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 23 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุระบบการให้น้ำพืช ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบให้เป็นจุดเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 22 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 21 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 21 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทางการเกษตรหรับดำเนินงานจัดทำแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 18 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับดำเนินงานจัดทำแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 18 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับดำเนินงานจัดทำแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 18 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเตรียมดินและขนย้ายอุปกรณ์ในการดำเนินงานจัดทำแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 17 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 17 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 11 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 11 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 26 ตุลาคม 2565
 • ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 5 ตุลาคม 2565
 • ร่างประกาศเชิญชวน เอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 3 เดือน
 • 30 กันยายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 3 เดือน
 • 30 กันยายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 เดือน
 • 30 กันยายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 เดือน
 • 30 กันยายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 เดือน
 • 30 กันยายน 2565
 • - ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 27 กันยายน 2565
 • - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 27 กันยายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาทำชุดนิทรรศการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาจุดเรียนรู้ด้านการทำการเกษตรสมัยใหม่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 19 กันยายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับดำเนินงานโครงการพัฒนาจุดเรียนรู้ด้านการทำการเกษตรสมัยใหม่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 19 กันยายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดทำชุดนิทรรศการโครงการพัฒนาจุดเรียนรู้ด้านการทำการเกษตรสมัยใหม่ จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 19 กันยายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุระบบน้ำ และอุปกรณ์อื่นๆสำหรับดำเนินงานโครงการพัฒนาจุดเรียนรู้ด้านการทำการเกษตรสมัยใหม่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 19 กันยายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์อื่นๆสำหรับดำเนินงานโครงการพัฒนาจุดเรียนรู้ด้านการทำการเกษตรสมัยใหม่ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 19 กันยายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 19 กันยายน 2565
 • ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • 6 กันยายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง (อาคารสำนักงาน) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 6 กันยายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 2536-02307-0107-003-004 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 6 กันยายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมชุดครัชคอมเพรสเซอร์รถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 4007 ชัยนาท หมายเลขครุภัณฑ์ 2556-02307-0201-017-001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 6 กันยายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 29 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมรถบรรทุก 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-9771 ชัยนาท หมายเลขครุภัณฑ์ 2536-02307-0201-022-001 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 29 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ (ซ่อมแซมบำรุงรักษาแอร์รถยนต์) จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 25 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ (ซ่อมแซมทำสีหลังคากระบะรถยนต์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 25 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ (ซ่อมแซมช่วงล่าง) จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 25 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ (ฟิล์มกรองแสงและโช๊คค้ำประตูหลังคา) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 25 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ (ซ่อมแซมภายในห้องผู้โดยสาร) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 24 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้ออะไหล่ซ่อมแซมรถบรรทุก จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 24 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้ออะไหล่ซ่อมแซมเครื่องยกของ (เครน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 24 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องยกของ (เครน) หมายเลขครุภัณฑ์ 2536-02307-0902-013-006 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 24 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ (เปลี่ยนยาง)จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 24 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 24 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาเปลี่ยนยางรถแทรกเตอร์ (ล้อยาง) หมายเลขครุภัณฑ์ 2544-02308-0305-002-001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 22 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ (เครื่องขุด) หมายเลขครุภัณฑ์ 2536-02307-0305-024-001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 22 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอุปกรณ์ควบคุมระบบการให้น้ำแบบอัตโนมัติ หมายเลขครุภัณฑ์ 2561-01306-0309-007-001 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 22 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-5918 ชัยนาท หมา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 22 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-5918 ชัยนาท หมา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 22 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-9771 ชัยนาท หมายเลขครุภัณฑ์ 2536-02307-0201-022-001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 19 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 19 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดจ้างซ่อมแซ่มอุปกรณ์ควบคุมระบบการให้น้ำแบบอัตโนมัติ หมายเลขครุภัณฑ์ 2561-01306-0309-007-001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 18 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 3 เดือน
 • 27 มิถุนายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 3 เดือน
 • 27 มิถุนายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 เดือน
 • 27 มิถุนายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 เดือน
 • 27 มิถุนายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 เดือน
 • 27 มิถุนายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการติดตามและประเมิณผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชนในพื้นที่แปลงใหญ่ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 23 มิถุนายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาถ่ายเอกสารสำหรับดำเนินการกิจกรรมปรับปรุงแปลงต้นแบบอัจฉริยะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 21 มิถุนายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาถ่ายเอกสารสำหลับดำเนินงานติดตามโครงการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรเน้นหนัก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 20 มิถุนายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำหรับการติดตามและประเมิณผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชนในพื้นที่แปลงใหญ่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 20 มิถุนายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาถ่ายเอกสารและพิมพ์เอกสารเพื่อติดตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชนในพื้นที่แปลงใหญ่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 17 มิถุนายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหลับดำเนินงานติดตามโครงการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรเน้นหนัก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 17 มิถุนายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหลับดำเนินงานติดตามโครงการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรเน้นหนัก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 17 มิถุนายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ (เครื่องเสียง) สำหรับดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 10 มิถุนายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน หมายเลขครุภัณฑ์ 2536-02307-0107-003-011 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 10 มิถุนายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายไวนิล) สำหรับดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 10 มิถุนายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 10 มิถุนายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ 570 ชัยนาท หมายเลขครุภัณฑ์ 2559-013-0201-017-002 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 7 มิถุนายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 7 มิถุนายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงานระดับ 3-6 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 2 มิถุนายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เพื่อใช้ดำเนินการฝึกอบรมระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ(HandySense)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 26 เมษายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรมระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ(HandySense)จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 26 เมษายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาถ่ายเอกสารสำหรับโครงการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 11 เมษายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(ป้ายไวนิล)เพื่อประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมโครงการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 11 เมษายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในการฝึกเทคนิคเพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรมโครงการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 11 เมษายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรมโครงการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 11 เมษายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสิ้นเปลืองในการฝึกทางเทคนิคเพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรมโครงการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 11 เมษายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง)ในการฝึกทางเทคนิกสำหรับดำเนินการฝึกอบรมโครงการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 11 เมษายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล)ในการฝึกทางเทคนิกสำหรับดำเนินการฝึกอบรมโครงการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 11 เมษายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำเนินการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชนในพื้นที่แปลงใหญ่ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 7 เมษายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำเนินการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชนในพื้นที่แปลงใหญ่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 7 เมษายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสารสำหรับดำเนินการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชนในพื้นที่แปลงใหญ่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 7 เมษายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารสำหรับดำเนินการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชนในพื้นที่แปลงใหญ่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 7 เมษายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการพร้อมสติกเกอร์สำหรับดำเนินการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชนในพื้นที่แปลงใหญ่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 7 เมษายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม สำหรับดำเนินการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชนในพื้นที่แปลงใหญ่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 7 เมษายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(ป้ายไวนิว)สำหรับประชาสัมพันธ์จุดเรียนรู้ของหน่วยงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 15 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สำหรับดำเนินการจัดฝึกอบรมระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ(HandySense) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 14 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(วัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำหรับเกษตรกร)สำหรับดำเนินการจัดฝึกอบรมระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ(HandySense) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 14 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับดำเนินงานกิจกรรมติดตามให้คำแนะนำกลุ่มร่วมกับคณะทำงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 7 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับดำเนินงานกิจกรรมติดตามให้คำแนะนำกลุ่มร่วมกับคณะทำงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 7 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาถ่ายเอกสารสำหรับดำเนินงานกิจกรรมติดตาม ให้คำแนะนำกลุ่มร่วมกับคณะทำงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำประหลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 7 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรภายใต้กิจกรรมปรับปรุงแปลงต้นแบบอัจฉริยะ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 11 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ป้ายชื่อศูนย์ฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 28 มกราคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สำหรับดำเนินการกิจกรรมปรับปรุงแปลงต้นแบบอัจฉริยะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 6 มกราคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งป้ายไวนิลสำหรับดำเนินการกิจกรรมปรับปรุงแปลงต้นแบบอัจฉริยะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 6 มกราคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นเพื่อใช้สำหรับดำเนินการกิจกรรมปรับปรุงแปลงต้นแบบอัจฉริยะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 6 มกราคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 3 เดือน
 • 30 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 3 เดือน
 • 30 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 เดือน
 • 30 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 เดือน
 • 30 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 เดือน
 • 30 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้สำหรับดำเนินการกิจกรรมปรับปรุงแปลงต้นแบบอัจฉริยะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 8 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับดำเนินการกิจกรรมปรับปรุงแปลงต้นแบบอัจฉริยะ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 7 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับดำเนินการกิจกรรมปรับปรุงแปลงต้นแบบอัจฉริยะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 7 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับดำเนินการกิจกรรมปรับปรุงแปลงต้นแบบอัจฉริยะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 7 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับดำเนินการกิจกรรมปรับปรุงแปลงต้นแบบอัจฉริยะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 2 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเกษตร (วัสดุระบบการให้น้ำพืช) สำหรับดำเนินการกิจกรรมปรับปรุงแปลงต้นแบบอัจฉริยะ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 2 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในด้านงานธุรการ ด้านงานการเงิน การบัญชี ด้านงานพัสดุและงานราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องของศูนย์ ฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 26 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับดำเนินการกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 26 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานเพื่อใช้สำหรับดำเนินการกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 26 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 17 พฤศจิกายน 2564
 • สรุปประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำปีงบประมาณ 2564
 • 1 ตุลาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 3 เดือน
 • 30 กันยายน 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 3 เดือน
 • 30 กันยายน 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 เดือน
 • 30 กันยายน 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 เดือน
 • 30 กันยายน 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 เดือน
 • 30 กันยายน 2564
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ศทว.ชน
 • ข้อกำหนดขอบเขตงานการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักของศูนย์ฯ
 • 31 มีนาคม 2563
 • แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
 • 31 มีนาคม 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้าง
 • 31 มีนาคม 2563
 • แจ้งเปลี่ยนแปลงประกาศกรมส่งเสริมเรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องการใช้ในราชการ จำนวน 56 ราย
 • 4 มีนาคม 2563
 • ประกาศกรมส่งเสิมการเกษตร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องการใช้ในราชการ จำนวน 56 ราย
 • 4 มีนาคม 2563
 • ข้อกำหนดขอบเขตงานการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกาตรด้านวิศวกรรมเกาตร จังหวัดชัยนาท
 • 4 มีนาคม 2563
 • รายละเอียดราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกาตรด้านวิศวกรรมเกาตร จังหวัดชัยนาท
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563

  ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้สนวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย Mar 20, 2018
 • ประกาศกรมการข้าว เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเกษตรปฎิบัติงาน Feb 8, 2018
 • ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ Dec 10, 2018
 • ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสำรวจปฏิบัติงาน Dec 10, 2018
 • กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ Nov 21, 2018
 • กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ทั่วไป) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายเเดนใต้) Sep 21, 2018
 • ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาSep 21, 2018
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะSep 26, 2018