ข้อมูลหน่วยงาน

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร

นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 • โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
 • ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
 • การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)
 • โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
 • พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
 • ธนาคารสินค้าเกษตร
 • การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
 • โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
 • การจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน
 • การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน
 • ตลาดสินค้าเกษตร
 • การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP)
 • โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
 • แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
 • แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร
 • แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตรปี 2560-2564
 • ทิศทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561
 • แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี(2560-2579)