ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษ

ตรด้านวิศวกรรมเกษตร
จังหวัดชัยนาท

 โครงการส่งเสริมการใช้ เครื่องจักรกลเกษตร
ทดแทนแรงงานเกษตร

อบรมช่างเกษตรท้องถิ่นระดับที่ 1 เกษตรกร 1,250 ราย

 

ผลการปฏิบัติงาน

โครงการส่งเสริมการใช้ เครื่องจักรกลเกษตร
ทดแทนแรงงานเกษตร

อบรมช่างเกษตรท้องถิ่นระดับที่ 2 เกษตรกร 75 ราย

 

ผลการปฏิบัติงาน

โครงการส่งเสริมการใช้ เครื่องจักรกลเกษตร
ทดแทนแรงงานเกษตร

อบรมช่างเกษตรท้องถิ่นระดับที่ 3 เกษตรกร 25 ราย

 

ผลการปฏิบัติงาน

 

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ทางการเกษตร

พัตนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 30 ราย

ผลการปฏิบัติงาน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ทางการเกษตร

อบรมเกษตรกร 300 ราย

ผลการปฏิบัติงาน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ทางการเกษตร

การจัดทำแปลงสาธิตและจัดเรียนรู้

ผลการปฏิบัติงาน