.2

กิจกรรม

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบ T&V

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2565 ดร. วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระข้าร่วมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วางแผนการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและวางแนวทางการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิด