ข้อมูลหน่วยงาน

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ประวัติศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ประวัติความเป็นมา

เมื่อปี ๒๕๒๓ สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อเป็นหน่วยงานในการถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้และบำรุงรนักษาเครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร โดยมีชื่อเรียกว่า “ศูนย์ปฏิบัติการและฝึกอบรมจักรกลการเกษตรภาคกลาง จังหวัดชัยนาท” ที่สังกัดอยู่ภายใต้กองพัฒนาการบริหารงานเกษตร และมีพื้นที่รับผิดชอบใน ๙ จังหวัดในเขตภาคกลาง ประกอบด้วย ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร

อย่างไรก็ตาม ต่อมาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการทำงานและบทบาทภารกิจด้านการส่งเสริมเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อยกระดับการผลิตพืช จึงมีการเปลี่ยนแปลงชื่อของศูนย์ฯ ตามลำดับ ดังนี้

พ.ศ. ๒๕๒๖ - ศูนย์ส่งเสริมจักรกลการเกษตรภาคกลาง จังหวัดชัยนาท
พ.ศ. ๒๕๓๒ - ศูนย์ส่งเสริมจักรกลการเกษตร จังหวัดชัยนาท
พ.ศ. ๒๕๔๖ - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชัยนาท (จักรกลเกษตร)
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ได้ถูกจัดให้เป็นศูนย์เฉพาะด้านที่มีบทบาทหลักในการพัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตรเพื่อยกระดับการผลิตพืช ที่สังกัดอยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท

ทำเนียบผู้บริหาร

พ.ศ. ๒๕๒๔ - พ.ศ. ๒๕๒๖ นายสุวรรณ ทัศนาธร ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ๔
พ.ศ. ๒๕๒๖ - พ.ศ. ๒๕๓๔ นายเกรียงไกร เมฆวณิชย์ ตำแหน่งวิศวกรการเกษตร ๔
พ.ศ. ๒๕๓๔ - พ.ศ. ๒๕๓๔ นายไมตรี ปรีชา ตำแหน่งวิศวกรการเกษตร ๕
พ.ศ. ๒๕๓๘ - พ.ศ. ๒๕๓๘ นายกษม สกุลทับ ตำแหน่งวิศวกรการเกษตร ๖
พ.ศ. ๒๕๔๐ - พ.ศ. ๒๕๖๐ นายประสิทธิ์ โพธิ์ยี่ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ๕
พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๐ นายบรรพต เชื้อเพชร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรชำนาญการ