ข้อมูลหน่วยงาน

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรไทยเข้าสู่สมัยใหม่ ยกระดับการใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมเพื่อพฒนาการผลิตพืชและการจัดการสินค้าอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1.ศึกษา ทดสอบ วิจัยประยุกต์ และพัฒนางานด้านวิศวกรรมเกษตรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการทำการเกษตรของประเทศไทย
2.ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการนำเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอื่นมาประยุกต์ใช้
สำหรับพัฒนาการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
3.เป็นศูนย์ต้นแบบด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืน
4.บริการวิชาการเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตร โดยการเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ คำนวณออกแบบ
และเป็นวิทยากรด้านการใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอื่นเพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร
5.บูรณาการการทำงาน และเชื่อมโยงข้อมูลทางวิชาการด้านวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

ยุทธศาสตร์

1.ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตรเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นช่างเกษตรมืออาชีพ
2.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้เป็น Smart Officer
3.สนับสนุนและบริการวิชาการด้านวิศวกรรมเกษตรเพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร
4.พัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมเกษตรเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร