.2

กิจกรรม

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

ขนย้ายชุดเครื่องมือสำหรับไถระเบิดดินดาน ไถหัวหมู และไถพรวน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการขนย้ายชุดเครื่องมือสำหรับไถระเบิดดินดาน ไถหัวหมู และไถพรวน 20 จาน สำหรับจัดทำแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง ภายใต้โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ ณ แปลงมันสำปะหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท